HOTARARE nr. 936 din 10 iunie 2004
privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj
EMITENT:   PARLAMENTUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004 


  In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 92 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  ART. 1
  In scopul crearii de locuri de munca pentru someri, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj fonduri nerambursabile, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
  ART. 2
  Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii cererilor depuse de solicitanti.
  ART. 3
  (1) Selectia cererilor se organizeaza anual si se realizeaza de catre comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.
  (2) Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
  a) 2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;
  b) 2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;
  c) 1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
  ART. 4
  (1) In vederea selectiei cererilor, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.
  (2) Cererea va fi insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica ale solicitantului.
  (3) Documentele care insotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.
  (4) Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:
  A. sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:
  a) societate comerciala care indeplineste criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;
  b) unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;
  c) asociatie familiala infiintata de someri, in care cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;
  d) somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;
  B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;
  C. sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.
  ART. 5
  (1) Solicitantul trebuie sa prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atesta capacitatea tehnico-economica, in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscriu, dupa caz, "proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL", respectiv "proiect/studiu de fezabilitate - COPIE", precum si datele de identificare a solicitantului.
  (2) Documentele care atesta eligibilitatea se prezinta in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, "documente care atesta eligibilitatea ORIGINAL", respectiv "documente care atesta eligibilitatea - COPIE".
  (3) Plicurile prevazute la alin. (1) si (2) se introduc intr-un plic exterior care se sigileaza si pe care se inscrie "SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE".
  ART. 6
  (1) Cererea insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica se depune de catre solicitant sau de catre un reprezentant al solicitantului, pana la data stabilita, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.
  (2) Documentatia prevazuta la alin. (1), depusa dupa data limita sau prin alt sistem de expediere decat cel prevazut la alin. (1), se returneaza solicitantilor.
  ART. 7
  (1) Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentand proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.
  (2) Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.
  ART. 8
  Procedura de selectie a cererilor se realizeaza in termen de 30 de zile de la implinirea termenului limita de depunere a acestora.
  ART. 9
  (1) Procedura de selectie incepe cu verificarea de catre comisia de selectie a documentelor care atesta eligibilitatea, etapa care se poate face in prezenta solicitantilor.
  (2) Lipsa oricaruia dintre documentele care atesta eligibilitatea sau neindeplinirea oricarui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continand proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfacute solicitantului care le-a depus.
  ART. 10
  Procedura de selectie se continua cu deschiderea plicurilor continand proiectele/studiile de fezabilitate.
  ART. 11
  (1) Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou-create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.
  (2) Pe locurile de munca nou-create trebuie incadrati someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fonduri nerambursabile.
  (3) Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:
  a) numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;
  b) incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;
  c) crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;
  d) utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;
  e) achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;
  f) ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;
  g) realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;
  h) posibilitatea de export al produselor realizate;
  i) cererea pe piata interna a produselor realizate;
  j) impactul investitiei asupra mediului;
  k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;
  l) experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;
  m) sprijinirea comunitatii locale;
  n) nivelul si calitatea garantiilor depuse;
  o) categoria solicitantilor.
  (4) Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:
  a) somerii intretinatori unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap ori al persoanelor in varsta de peste 45 de ani;
  b) beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna-credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 
  (5) Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile.
  (6) Dupa evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie intocmeste clasamente pe localitati cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute in vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.
  ART. 12
  (1) Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este instiintat in scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul in care trebuie sa se prezinte la agentie pentru a incheia contractul de finantare a proiectului.
  (2) Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.
  (3) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul de finantare in termenul comunicat in instiintarea primita din partea comisiei sau refuza incheierea contractului, agentia invita pentru incheierea contractului urmatorul solicitant din clasamentul stabilit conform art. 11 alin. (6).
  (4) Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.
  (5) Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.
  ART. 13
  (1) Localitatile pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
  (2) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

              PRIM-MINISTRU
             ADRIAN NASTASE

      Contrasemneaza:
      컴컴컴컴컴컴컴컴

                Ministrul muncii,
            solidaritatii sociale si familiei,
                 Elena Dumitru

            p. Ministrul finantelor publice,
                Gheorghe Gherghina,
                 secretar de stat

  Bucuresti, 10 iunie 2004.
  Nr. 936.

                 ______________HOTARARE nr. 936 din 10 iunie 2004
privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj
EMITENT:   PARLAMENTUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004 


  In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 92 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  ART. 1
  In scopul crearii de locuri de munca pentru someri, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj fonduri nerambursabile, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
  ART. 2
  Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii cererilor depuse de solicitanti.
  ART. 3
  (1) Selectia cererilor se organizeaza anual si se realizeaza de catre comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.
  (2) Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
  a) 2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;
  b) 2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;
  c) 1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
  ART. 4
  (1) In vederea selectiei cererilor, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.
  (2) Cererea va fi insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica ale solicitantului.
  (3) Documentele care insotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.
  (4) Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:
  A. sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:
  a) societate comerciala care indeplineste criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;
  b) unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;
  c) asociatie familiala infiintata de someri, in care cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;
  d) somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;
  B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;
  C. sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.
  ART. 5
  (1) Solicitantul trebuie sa prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atesta capacitatea tehnico-economica, in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscriu, dupa caz, "proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL", respectiv "proiect/studiu de fezabilitate - COPIE", precum si datele de identificare a solicitantului.
  (2) Documentele care atesta eligibilitatea se prezinta in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, "documente care atesta eligibilitatea ORIGINAL", respectiv "documente care atesta eligibilitatea - COPIE".
  (3) Plicurile prevazute la alin. (1) si (2) se introduc intr-un plic exterior care se sigileaza si pe care se inscrie "SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE".
  ART. 6
  (1) Cererea insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica se depune de catre solicitant sau de catre un reprezentant al solicitantului, pana la data stabilita, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.
  (2) Documentatia prevazuta la alin. (1), depusa dupa data limita sau prin alt sistem de expediere decat cel prevazut la alin. (1), se returneaza solicitantilor.
  ART. 7
  (1) Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentand proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.
  (2) Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.
  ART. 8
  Procedura de selectie a cererilor se realizeaza in termen de 30 de zile de la implinirea termenului limita de depunere a acestora.
  ART. 9
  (1) Procedura de selectie incepe cu verificarea de catre comisia de selectie a documentelor care atesta eligibilitatea, etapa care se poate face in prezenta solicitantilor.
  (2) Lipsa oricaruia dintre documentele care atesta eligibilitatea sau neindeplinirea oricarui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continand proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfacute solicitantului care le-a depus.
  ART. 10
  Procedura de selectie se continua cu deschiderea plicurilor continand proiectele/studiile de fezabilitate.
  ART. 11
  (1) Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou-create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.
  (2) Pe locurile de munca nou-create trebuie incadrati someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fonduri nerambursabile.
  (3) Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:
  a) numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;
  b) incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;
  c) crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;
  d) utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;
  e) achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;
  f) ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;
  g) realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;
  h) posibilitatea de export al produselor realizate;
  i) cererea pe piata interna a produselor realizate;
  j) impactul investitiei asupra mediului;
  k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;
  l) experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;
  m) sprijinirea comunitatii locale;
  n) nivelul si calitatea garantiilor depuse;
  o) categoria solicitantilor.
  (4) Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:
  a) somerii intretinatori unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap ori al persoanelor in varsta de peste 45 de ani;
  b) beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna-credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 
  (5) Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile.
  (6) Dupa evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie intocmeste clasamente pe localitati cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute in vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.
  ART. 12
  (1) Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este instiintat in scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul in care trebuie sa se prezinte la agentie pentru a incheia contractul de finantare a proiectului.
  (2) Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.
  (3) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul de finantare in termenul comunicat in instiintarea primita din partea comisiei sau refuza incheierea contractului, agentia invita pentru incheierea contractului urmatorul solicitant din clasamentul stabilit conform art. 11 alin. (6).
  (4) Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.
  (5) Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.
  ART. 13
  (1) Localitatile pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
  (2) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

              PRIM-MINISTRU
             ADRIAN NASTASE

                Contrasemneaza:
      컴컴컴컴컴컴컴컴

                Ministrul muncii,
            solidaritatii sociale si familiei,
                 Elena Dumitru

            p. Ministrul finantelor publice,
                Gheorghe Gherghina,
                 secretar de stat

  Bucuresti, 10 iunie 2004.
  Nr. 936.

                 ______________