HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 277

din 21 martie 2002

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Publicata în M. Of. nr. 224 din 03 aprilie 2002


  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Articol unic. - Se aproba Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE


               					 Contrasemneaza:

               			  Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

                 					   Marian Sârbu

            					   Ministrul finantelor publice,

              				   Mihai Nicolae Tanasescu

  ANEXA 

CRITERII
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

  Art. 1. - Prezentele criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite în continuare criterii de acreditare, reglementeaza punerea în aplicare a prevederilor art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita în continuare lege.
  Art. 2. - (1) Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite în continuare servicii de ocupare, constau în:
  a) servicii de informare si consiliere;
  b) servicii de mediere a muncii pe piata interna.
  (2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii, denumiti în continuare furnizori, acreditati în conditiile prevazute de prezenta hotarâre.
  (3) Furnizorii pot fi persoane juridice din sectorul public sau privat ori persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta, conform legii.
  Art. 3. - În vederea acreditarii furnizorii prevazuti la art. 2 alin. (2) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii:
  A. sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea;
  B. sa detina baze de date, dupa caz, privind:
  a) persoanele în cautarea unui loc de munca si, respectiv, cererea de forta de munca din partea angajatorilor, astfel încât sa poata evalua tendintele de pe piata muncii locala;
  b) potentialul existent în domeniul formarii profesionale pentru a corela cererea cu oferta de pe piata muncii;
  C. sa dispuna de baza materiala, dupa caz, pentru:
  a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
  b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de munca;
  c) instruire în tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri în vederea ocuparii;
  d) mediere electronica;
  D.a) sa fie asigurat cu cel putin 30% personal angajat cu studii superioare în specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere;
  b) sa fie asigurat cu cel putin 25% personal cu experienta de minimum 3 ani în domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea.
  Art. 4. - (1) Acreditarea furnizorilor în conditiile prezentei hotarâri se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a caror raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul.
  (2) Filialele si sucursalele furnizorilor, persoane juridice, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de acreditare.
  Art. 5. - În vederea obtinerii acreditarii furnizorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere insotita de urmatoarele:
  A. documente care dovedesc înregistrarea:
  a) autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, în original si în copie;
  b) certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comertului sau, dupa caz, de înregistrare în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si în copie;
  B. actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care solicita acreditarea;
  C. documente care atesta eligibilitatea:
  a) acte din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri privind înscrierea de mentiuni referitoare la existenta unei hotarâri judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni în legatura cu activitatea pe care o desfasoara, punerea sub interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment ori lichidarii, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotarâri judecatoresti definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;
  b) dovada privind bonitatea, eliberata de banca la care furnizorul are deschis contul;
  c) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, inclusiv catre bugetele locale, precum si a contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate;
  D. documente care dovedesc capacitatea tehnica si manageriala:
  a) documente care atesta situatia juridica a spatiului în care presteaza serviciul pentru care solicita acreditarea;
  b) declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditarea;
  c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile-tinta, asigurarea cu personal de specialitate;
  d) prezentarea activitatii desfasurate pâna la solicitarea acreditarii, a proiectelor la care au participat, a rezultatelor obtinute si a unei recomandari din partea beneficiarilor sau clientilor;
  e) documente care atesta studiile de specialitate efectuate - diploma de studii;
  f) documente care atesta experienta în domeniul serviciului pentru care se solicita acreditarea - curriculum vitae si, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;
  E. dovada achitarii taxei de acreditare.
  Art. 6. - Pe baza documentelor depuse si a constatarilor de la sediul furnizorului agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va evalua îndeplinirea criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si va solutiona cererea în termen de 30 de zile de la data înregistrarii.
  Art. 7. - (1) Acreditarea furnizorilor care îndeplinesc criteriile de acreditare se face prin eliberarea unui certificat de acreditare, conform anexei nr. 1.
  (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie de pe certificatul de acreditare.
  (3) Pentru înregistrarea furnizorilor acreditati Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca înfiinteaza Registrul national al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati, al carui model este prevazut în anexa nr. 2.
  (4) Modul de tinere a registrului prevazut la alin. (3) precum si de efectuare a înregistrarilor se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
  (5) Lista cuprinzând furnizorii acreditati si pe cei carora li s-a suspendat, respectiv li s-a retras, acreditarea se publica în cursul fiecarei luni în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  Art. 8. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentei hotarâri au urmatoarele obligatii:
  a) sa presteze serviciile de ocupare în conditiile prevazute de lege;
  b) sa trateze clientii fara discriminare pe criterii de sex, vârsta, religie, rasa, opinii politice, origine sociala, origine etnica, statut familial si sa respecte principiul egalitatii sanselor;
  c) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor despre clienti si sa permita accesul acestora la datele personale;
  d) sa se asigure ca încadrarea în munca a persoanelor mediate s-a facut cu respectarea conditiilor legale;
  e) sa permita accesul personalului cu atributii de control al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru verificarea îndeplinirii si respectarii criteriilor de acreditare si a obligatiilor prevazute în prezenta hotarâre;
  f) sa comunice lunar agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a carei raza teritoriala îsi au sediul, date privind numarul somerilor mediati si încadrati în munca, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002.
  Art. 9. - În cazul în care furnizorul nu îndeplineste criteriile de acreditare prevazute la art. 3 sau documentatia depusa este incompleta, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va respinge cererea de acreditare prin dispozitie de respingere, pe care o va comunica furnizorului, însotita de motivele pentru care s-a dispus în acest sens, restituindu-i, totodata, documentatia depusa.
  Art. 10. - Acreditarea se acorda pentru o perioada de 4 ani, dupa care, în urma verificarii îndeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 3 si a îndeplinirii procedurii de acreditare, se reînnoieste pentru perioade de câte 4 ani.
  Art. 11. - (1) Acreditarea furnizorilor, acordata în conditiile prezentei hotarâri poate fi suspendata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, daca se constata de catre organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, ale Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca urmatoarele:
  a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de acreditare prevazute la art. 3;
  b) nu s-au respectat obligatiile prevazute la art. 8;
  c) s-au înregistrat reclamatii si sesizari din partea beneficiarilor serviciilor de ocupare si s-a constatat de catre personalul cu atributii de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca temeinicia acestora.
  (2) Dispozitia privind suspendarea acreditarii se comunica în scris furnizorilor, în termen de 15 zile de la data constatarii abaterilor prevazute la alin. (1).
  (3) În perioada de suspendare furnizorii nu mai pot presta serviciile pentru care au fost acreditati.
  (4) Suspendarea acreditarii înceteaza daca, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, furnizorii dovedesc înlaturarea cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri.
  Art. 12. - (1) Acreditarea poate fi retrasa daca furnizorii nu fac dovada înlaturarii cauzelor pentru care s-a dispus suspendarea, în termenul prevazut la art. 11 alin. (4).
  (2) Furnizorii carora li s-a retras acreditarea pot solicita o noua acreditare, în conditiile prezentei hotarâri, numai dupa un an de la data comunicarii masurii de retragere.
  (3) Furnizorii carora li s-a retras de doua ori acreditarea acordata pentru realizarea unui anumit serviciu de ocupare pierd dreptul de a mai fi acreditati pentru respectivul serviciu.
  Art. 13. - Împotriva dispozitiei de respingere, de suspendare sau, dupa caz, a dispozitiei de retragere a acreditarii furnizorul poate înainta contestatie, în termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care este obligata sa o solutioneze în termen de 30 de zile de la înregistrare.
  Art. 14. - Sub sanctiunea decaderii furnizorul poate introduce actiune, conform legii, la instanta de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, în cazul în care nu primeste raspuns, de la data expirarii perioadei de solutionare a contestatiei.
  Art. 15. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentei hotarâri pot sa presteze servicii de ocupare, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe baza de contracte încheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit art. 32 din normele metodologice de aplicare a legii, ca urmare a selectiei, conform procedurilor prevazute de legislatia în vigoare privind achizitiile publice.
  Art. 16. - Furnizorii acreditati în conditiile prezentei hotarâri pot fi selectati de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform legislatiei în vigoare, în vederea realizarii serviciilor de preconcediere prevazute la art. 51 din lege.
  Art. 17. - Avizele provizorii eliberate furnizorilor de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca înainte de data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri isi înceteaza valabilitatea dupa 90 de zile de la aceasta data.
  Art. 18 . - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din Criteriile de acreditare a furnizorilor de serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca. ANEXA Nr. 1
la criteriile de acreditare


  Agentia
   pentru  		     	 MINISTERUL MUNCII si SOLIDARITATII SOCIALE
  ocuparea     AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
  fortei de
   munca           Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca
                         ________________________
  .........
                        CERTIFICAT DE ACREDITARE

          Furnizorul de servicii …………..…………................................ cu
          sediul/domiciliul în …………...……..…….....................înregistrat
Nr. ........   la oficiul registrului comertului sub numarul de ordine ... …., cod
Seria ......  fiscal ......, cod unic de înregistrare (C.U.I.) ......., se acrediteaza
Data .......  pentru a presta, în conditiile legii,:
             ...........................................................
             ...........................................................
Semnatura    ...........................................................
 ..........

                          			  DIRECTOR EXECUTIV
 Semnatura    Seria ...... numar .......            ...................
 de primire     Data .......                   Semnatura si stampila
 ..........
             Falsificarea acestui document este ilegala si se pedepseste conform legislatiei în vigoare.


ANEXA Nr. 2
la criteriile de acreditare

REGISTRUL NATIONAL
al furnizorilor de servicii de ocupare acreditati

  Judetul .........…………………….

Nr.
Crt.	Denumirea
Furnizorului	Adresa	Codul fiscal	Atributul fiscal	Codul 
unic de inregistrare	Numarul de telefon, fax	Serviciile de ocupare acreditate	Numarul, seria si data eliberarii certifica-tului de acreditare
1.								
2.								
3.