HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 377

din 18 aprilie 2002

pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

Publicata în M. Of. nr. 310 din 10 mai 2002

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

  Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

  Articol unic - Se aproba Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE


                                          Contrasemneaza:
                
                                  Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

                                            Marian Sârbu

                                    p. Ministrul finantelor publice,

                                       Gheorghe Gherghina,
                                          secretar de stat

                                     Ministrul educatiei si cercetarii,

                                       Ecaterina Andronescu                                                        ANEXA PROCEDURI
privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora


  Prezentele proceduri reglementeaza punerea în aplicare a dispozitiilor cap. V - Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca - din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, denumita în continuare lege.

CAPITOLUL I
Informarea si consilierea profesionala


  Art. 1. - Beneficiarii serviciilor de informare si consiliere profesionala sunt persoanele în cautarea unui loc de munca aflate în situatiile prevazute la art. 16 din lege.
  Art. 2. - (1) Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centrele de informare si consiliere privind cariera din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.
  (2) În cazul în care agentiile pentru ocuparea fortei de munca nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor încheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, in conditiile legii.
  (3) Contractarea serviciilor de informare si consiliere profesionala se va face în baza selectiei de oferte, organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, în conditiile dispozitiilor legale privind achizitiile publice.
  (4) În vederea acordarii serviciilor prevazute în contract agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor pune la dispozitie furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele care si-au exprimat optiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare si consiliere profesionala.
  Art. 3. - Persoana care ofera informatii si acorda consultanta persoanelor în cautarea unui loc de munca în legatura cu alegerea carierei, posibilitatile de formare profesionala si ocupare este consilierul de orientare în cariera, denumit în continuare consilier.
  Art. 4. - Serviciile de informare si consiliere profesionala privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, si privesc:
  a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
  b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii în vederea orientarii profesionale;
  c) dezvoltarea abilitatii si încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de munca, în vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
  d) instruirea în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
  Art. 5. - Serviciile de informare si consiliere profesionala acordate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau de furnizorii de servicii acreditati conform legii, cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca au încheiat contracte, sunt finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 6. - Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, dupa prezentarea de catre furnizorul de servicii a Raportului tehnic si a Raportului financiar, conform modelelor prevazute în anexele nr. 1 si 2.
  Art. 7. - (1) În vederea acordarii serviciilor de informare si consiliere profesionala persoanele vor depune o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, conform modelului prevazut în anexa nr. 3.
  (2) Persoanele care solicita servicii de informare si consiliere profesionala privind cariera sunt luate în evidenta prin înscrierea într-un registru special, al carui model este prevazut în anexa nr. 4.
  Art. 8. - Serviciile prevazute la art. 4 lit. a) se realizeaza de catre consilier, care ofera persoanei solicitante informatii privind:
  a) locurile de munca vacante aflate în evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca;
  b) locurile de munca vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM;
  c) ocupatiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca;
  d) conditiile impuse de angajatori;
  e) gama de servicii oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
  Art. 9. - (1) Serviciile de evaluare si autoevaluare a personalitatii, prevazute la art. 4 lit. b), au ca scop stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca.
  (2) Consilierul, în functie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente si tehnici de evaluare a deprinderilor, abilitatilor si competentelor profesionale ale persoanelor în cautarea unui loc de munca, precum: interviul, observatia, chestionarul, bateriile de teste.
  (3) Pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate consilierul va stabili pasii pe care persoana consiliata trebuie sa îi urmeze pentru alegerea ocupatiei/meseriei, cu ajutorul cursurilor de formare profesionala, ca masura activa în vederea încadrarii în munca.
  Art. 10. - Serviciile de instruire în metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, prevazute la art. 4 lit. d), constau, în principal, în exercitii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intentie, a scrisorii de multumire, simularea unui interviu.
  Art. 11. - Consilierul, la încheierea perioadei de informare si consiliere profesionala, va redacta o recomandare pentru participarea persoanei consiliate la cursuri de formare profesionala sau la masura de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente ori pentru initierea unei afaceri.


CAPITOLUL II
Medierea muncii


  Art. 12. - Potrivit art. 59 alin. (1) din lege, medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele în cautarea unui loc de munca, în vederea stabilirii unui raport de munca sau de serviciu.
  Art. 13. - Beneficiarii serviciilor de mediere a muncii sunt persoanele în cautarea unui loc de munca aflate în situatiile prevazute la art. 16 din lege.
  Art. 14. - Activitatea de mediere a muncii urmareste stabilirea compatibilitatilor sau echivalentelor dintre cerintele locurilor de munca vacante, comunicate de angajatori si aflate în baza de date a agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, cu pregatirea profesionala, aptitudinile si optiunile solicitantului de loc de munca.
  Art. 15. - (1) Serviciile de mediere a muncii pentru persoanele prevazute la art. 13 constau în:
  a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
  b) mediere electronica având ca scop punerea automata în corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
  c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si în concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.
  (2) Medierea muncii se poate realiza si prin Serviciul electronic de mediere a muncii - SEMM, deschis pe Internet. Accesarea programului se face fie prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la sediul acestora, fie direct de la orice unitate PC cu conexiune la Internet.
  Art. 16. - (1) Serviciile de mediere a muncii se acorda gratuit pentru categoriile de persoane prevazute la art. 16 lit. a)-d) si f) din lege.
  (2) Serviciile de mediere a muncii, acordate în mod gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si de furnizorii de servicii autorizati cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca încheie contracte în conditiile legii, sunt finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 17. - (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda si contra cost de catre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
  (2) Furnizorii de servicii prevazuti la alin. (1) vor comunica, în scris, pâna la data de 5 a fiecarei luni, în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002, denumite în continuare norme, date privind somerii mediati si încadrati în munca, pentru luna expirata.
  Art. 18. - (1) Somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj în conditiile prevazute de lege sunt obligati sa participe la serviciile de mediere a muncii la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrati.
  (2) Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj si doresc sa participe la servicii de mediere a muncii trebuie sa depuna o cerere, conform anexei nr. 10 la norme, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
  (3) În cazul neîncadrarii în munca, persoanele prevazute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii la 6 luni de la prezentarea la precedenta mediere.
  Art. 19. - La prima prezentare la mediere se întocmeste planul individual de mediere conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
  Art. 20. - În cazul în care se identifica locuri de munca potrivite profilului persoanei aflate în cautarea unui loc de munca, se va elibera dispozitia de repartizare în vederea prezentarii la angajator.
  Art. 21. -. (1) Persoana aflata în cautarea unui loc de munca, încadrata ca urmare a medierii, va fi scoasa din evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
  (2) Persoana care nu este încadrata în munca ramâne în evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
  Art. 22. - La fiecare prezentare la mediere, daca persoanei în cautarea unui loc de munca nu i se poate oferi un loc de munca, se va face programarea pentru o noua mediere.


CAPITOLUL III
Formarea profesionala


  Art. 23. - În conformitate cu prevederile art. 63 din lege, programele de formare profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca trebuie sa asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale în scopul realizarii mobilitatii si reintegrarii acestora pe piata muncii.
  Art. 24. - Activitatea de formare profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala, elaborat anual de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si aprobat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
  Art. 25. - Beneficiarii serviciilor de formare profesionala sunt persoanele în cautarea unui loc de munca aflate în situatiile prevazute la art. 16 din lege.
  Art. 26. - (1) Serviciile de formare profesionala sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din lege.
  (2) Gratuitatea prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data pentru fiecare perioada în care beneficiarul se afla în evidenta ca persoana în cautarea unui loc de munca.
  (3) Persoanele prevazute la art. 16 lit. c) si e) din lege, care doresc sa urmeze o forma de formare profesionala organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, suporta contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursului.
  Art. 27. - (1) Au acces la serviciile de formare profesionala numai persoanele care au fost cuprinse în servicii de informare si consiliere profesionala sau de mediere si au recomandare pentru cursul pe care doresc sa îl urmeze.
  (2) La serviciile de formare profesionala pot fi admise persoane care au absolvit, cu diploma sau certificat de absolvire, învatamântul general obligatoriu sau alte studii cerute de cursul respectiv; pentru unele meserii simple directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca poate aproba admiterea si a unor persoane care nu au absolvit învatamântul general obligatoriu, dar poseda cunostinte minime necesare însusirii ocupatiei sau meseriei, verificate de specialistii agentiei pentru ocuparea fortei de munca printr-un test de cunostinte.
  (3) Beneficiarii de indemnizatii de somaj sunt obligati sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
  Art. 28. - (1) Formarea profesionala a persoanelor în cautarea unui loc de munca se organizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora, prin centrele regionale de formare profesionala a adultilor sau prin furnizori de servicii de formare profesionala din sectorul public ori privat, autorizati în conditiile legii, denumiti în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevazut în anexa nr. 5.
  (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot acorda, în calitate de unitate organizatoare, asistenta furnizorilor care desfasoara programe proprii de formare profesionala, pe baza de conventii încheiate cu acestia.
  (3) Asistenta acordata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca furnizorilor prevazuti la alin. (2) consta în sprijin pentru pregatirea, desfasurarea si organizarea programelor de formare profesionala, a examenelor de absolvire, în asigurarea formularelor tipizate, a certificatelor de calificare sau, dupa caz, de absolvire si a altor documente necesare desfasurarii programului de formare profesionala.
  (4)Cheltuielile estimative ale unitatilor organizatoare sunt prevazute în conventiile încheiate, iar la finalizarea programelor de formare profesionala se stabileste cuantumul acestora, pe baza devizului postcalcul, se aproba de catre directorul executiv si se comunica furnizorului.
  (5) Sumele datorate de furnizori se achita de catre acestia în termen de 5 zile de la data comunicarii si se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 29. - (1) Selectarea furnizorilor în vederea încheierii contractelor prevazute la art. 28 alin. (1) se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pentru fiecare ocupatie sau meserie, prin licitatie deschisa, în conditiile prevazute de legislatia privind achizitiile publice si de art. 38 din norme.
  (2) Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul în urma licitatiei deschise prevazute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
  (3) Daca în derularea activitatii de formare profesionala se constata ca furnizorul care a câstigat licitatia nu respecta prevederile caietului de sarcini sau alte prevederi ale contractului încheiat, agentia pentru ocuparea fortei de munca va proceda la rezilierea contractului si la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii de licitatie.
   Art. 30. - (1) Serviciile de formare profesionala se organizeaza în vederea ocuparii, dupa absolvire, a unui numar cât mai mare din rândul persoanelor în cautarea unui loc de munca.
  (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca încheie contracte, dupa caz, cu angajatorii care solicita forta de munca sau cu furnizorii care realizeaza cursurile si care se angajeaza sa asigure încadrarea în munca a absolventilor.
  (3) Contractele încheiate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu angajatorii, în vederea încadrarii absolventilor cursurilor de formare profesionala, vor avea continutul prevazut în anexa nr. 6.
  (4) La contractele încheiate cu furnizorii care se angajeaza sa faciliteze încadrarea absolventilor cursurilor se încheie un act aditional la contractul prevazut în anexa nr. 5, cu aceasta clauza, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
  Art. 31. - Serviciile de formare profesionala pentru categoriile de persoane prevazute la art. 26 alin. (1), organizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 32. - (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesionala organizate prin centrele proprii de formare profesionala pentru persoanele în cautarea unui loc de munca cuprind:
  a) cheltuielile de personal aferente personalului centrului de formare profesionala, precum si sumele achitate personalului de specialitate care presteaza activitati de predare si instruire, prin plata cu ora, conform reglementarilor legale în vigoare;
  b) cheltuielile materiale si prestarile de servicii cu caracter functional, care cuprind cheltuieli pentru documentele de evidenta folosite în activitatea de pregatire profesionala, materiale consumabile;
  c) cheltuielile pentru întretinerea si gospodarirea salilor de curs sau a altor spatii unde se desfasoara instruirea;
  d) cota-parte din cheltuielile de functionare: energie electrica, termica si chirie;
  e) cheltuielile pentru publicitate prin presa, radio si televiziune;
  f) cheltuielile pentru rechizite, materiale de instruire si manuale;
  g) cheltuielile pentru echipamente de protectie;
  h) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport în comun;
  i) cheltuielile pentru consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.
  (2) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupationale, prevazute la art. 69 alin. (2) din lege, sunt suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 33*. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca platesc serviciile prestate de furnizori, prin decontari lunare, pe baza de acte justificative, pâna la atingerea limitei maxime de 70% din suma prevazuta în devizul antecalcul, diferenta achitându-se la încheierea cursului.
   (2) Devizul antecalcul se intocmeste de furnizor înainte de începerea cursului si se aproba de directorul agentiei pentru ocuparea fortei de munca, urmând ca la încheierea cursului furnizorul sa prezinte devizul postcalcul si documentele justificative.
  (3) Suma totala platita furnizorului la finalizarea cursului nu poate fi mai mare fata de devizul antecalcul decât cu cel mult 20% din acesta.
   Art. 34. - (1) Elaborarea programelor de formare profesionala se poate face pentru ocupatii sau meserii prevazute în Clasificarea ocupatiilor din România, pe baza standardelor ocupationale.
  (2) Organizarea programelor de formare profesionala se poate face si pentru ocupatii sau meserii neincluse înca în Clasificarea ocupatiilor din România numai cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
   Art. 35. - (1) Pentru programele de formare profesionala într-o ocupatie sau meserie este necesar sa se elaboreze un curriculum al acesteia, care cuprinde planul si programa de formare profesionala.
  (2) Curriculumul se elaboreaza de furnizori si se aproba de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, în vederea autorizarii în conditiile legii.
  Art. 36.- Curriculumul poate fi adaptat la nevoile locale în limita a 15% în plus sau în minus fata de numarul total de ore prevazute în curriculumul standard.
  Art. 37. - (1) Stabilirea duratei cursurilor de formare profesionala se face în raport cu complexitatea si specificul ocupatiei sau meseriei prevazute în curriculum.
  (2) Durata cursurilor pentru persoanele care beneficiaza în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni.
  Art. 38. – (1) În cazuri speciale, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot organiza cursuri cu o durata mai mare de 9 luni, fara a depasi 24 de luni.___________________

* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin. H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, initial, urmatorul continut: “Plata serviciilor prestate de furnizor se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, la finalizarea cursului, pe baza devizului postcalcul întocmit de furnizor si insotit de documente justificative pentru cheltuielile efectuate.”


  (2) Pentru aprobarea organizarii de cursuri cu o durata mai mare de 9 luni se va depune la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca urmatoarea documentatie:
  a) referat justificativ pentru organizarea cursului cu o durata mai mare de 9 luni;
  b) curriculum;
  c) numarul de persoane aflate în cautarea unui loc de munca, propuse pentru a urma aceasta forma de pregatire;
  d) devizul estimativ al cheltuielilor de pregatire.
  Art. 39. - (1) Pentru programele care privesc calificarea unor persoane în ocupatii sau meserii pentru care poseda cunostinte ori deprinderi pratice în domeniul respectiv, durata pregatirii poate fi redusa pâna la jumatate din durata cursului pentru ocupatia sau meseria respectiva, cu respectarea proportiei de o treime din totalul orelor de pregatire pentru partea teoretica si de doua treimi din totalul orelor de pregatire pentru partea practica.
  (2) În cazul organizarii de cursuri cu durata redusa se va proceda la evaluarea cunostintelor sau deprinderilor practice ale persoanelor care urmeaza sa fie înscrise la aceste cursuri, prin sustinerea unor teste.
  Art. 40. - (1) Pentru organizarea programelor de formare profesionala pentru fiecare ocupatie sau meserie, directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca emite o dispozitie, conform modelului prevazut în anexa nr. 8, prin care numeste si responsabilul de curs.
  (2) Responsabilul de curs are urmatoarele sarcini:
  A. În cazul în care formarea profesionala se realizeaza prin centre de formare profesionala aflate în subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca:
  a) întocmeste documentatia necesara organizarii cursului;
  b) selectioneaza personalul de predare si instruire practica;
  c) urmareste asigurarea mijloacelor audiovizuale si a materialelor didactice necesare desfasurarii cursului;
  d) elaboreaza si urmareste programul de pregatire si orarul zilnic al cursului.
  B. În cazul în care formarea profesionala se realizeaza prin intermediul furnizorilor de formare profesionala;
  a) verifica documentatia necesara organizarii cursului, prezentata de furnizorul de formare profesionala;
  b) urmareste asigurarea de catre furnizorul de formare profesionala a materialelor didactice, materialelor de protectie a muncii, a mijloacelor audiovizuale si a personalului de predare si de instruire practica;
  c) urmareste respectarea programului de pregatire si a orarului zilnic al cursului;
  d) urmareste respectarea contractelor cu furnizorii de formare profesionala.
  Art. 41. - (1) Pentru înscrierea la cursurile de formare profesionala persoanele în cautarea unui loc de munca, dupa ce au obtinut recomandarea centrelor de informare si consiliere privind cariera sa urmeze cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare, vor prezenta la agentiile pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele acte:
  a) cerere din partea persoanei pentru tipul de curs organizat, al carei model este prevazut în anexa nr. 9;
  b) certificat de nastere, în original si în copie;
  c) actele de studii eliberate în conditiile legii, în original si în copie;
  d) actul medical din care sa rezulte starea sanataatii persoanei si ca aceasta este apta pentru exercitarea meseriei în care doreste sa se califice;
  e) chitanta de achitare a sumei reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursului pentru persoanele prevazute la art. 16 lit. c) si e) din lege;
  f) actul de identitate, în original si în copie.
  (2) Copiile de pe actele prezentate o data cu originalul se certifica pentru autenticitate de functionarul agentiei pentru ocuparea fortei de munca si se pastreaza la dosar împreuna cu celelalte acte.
  (3) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a mentiunii "conform cu originalul", urmata de numele, prenumele si semnatura functionarului si de data la care s-a facut mentiunea.
  Art. 42. - (1) Cursurile se organizeaza pe grupe constituite din 15-25 de cursanti.
  (2) În cazuri speciale, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, se pot constitui grupe cu cel putin 5 cursanti pentru o ocupatie sau meserie.
  (3) În cazul grupelor constituite dintr-un numar mic de cursanti disciplinele comune vor fi predate în comun, prin comasarea grupelor.
  (4) În cazul în care nu se pot constitui grupe, formarea profesionala în ocupatii sau meserii simple, precum si perfectionarea profesionala, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, se pot organiza prin program individual de pregatire.
  Art. 43. - (1) Activitatea de calificare într-o meserie cuprinde pregatirea teoretica si instruirea practica ori numai instruirea practica în meserii mai simple.
  (2) Pregatirea teoretica alterneaza cu instruirea practica, 1-2 zile pe saptamâna, comasat sau în 2-3 cicluri, partea teoretica acoperind maximum 33% din totalul orelor de pregatire.
  (3) Programul de instruire practica se stabileste în cel mult doua schimburi, în functie de programul de lucru al agentului economic la care se desfasoara practica.
  Art. 44. - Pregatirea teoretica se realizeaza de catre experti din cadrul centrelor de formare profesionala, cadre didactice din unitati de învatamânt si de alti specialisti care îsi desfasoara activitatea în domeniul respectiv si au o buna pregatire profesionala si experienta, denumiti formatori pentru instruire teoretica.
  Art. 45. - (1) Instruirea practica se desfasoara în concordanta cu prevederile programelor de pregatire practica, dupa caz, în sectiile de productie ale unitatilor în care persoanele urmeaza sa fie angajate, în alte unitati stabilite de organizatori, în centrele de formare profesionala care functioneaza în subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca si în centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor.
  (2) Instruirea practica se efectueaza de catre maistri sau de alte persoane care conduc formatiile de lucru, conform numarului de ore stabilit prin programa de instruire practica si posibilitatilor agentului economic, denumiti formatori pentru instruire practica.
  (3) În timpul instruirii practice în meserie cursantii vor lucra potrivit normelor specifice locului de munca.
  (4) Formatorii pentru instruire practica raspund potrivit legii de prelucrarea catre cursanti a Normelor tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice.
  Art. 46. - Formatorii pentru instruirea teoretica si practica a cursantilor, care nu sunt angajati ai agentiei pentru ocuparea fortei de munca, vor fi angajati si remunerati in conditiile legii.
  Art. 47. - (1) Activitatea de formare profesionala se desfasoara pe baza programului si a orarului, prin care se stabilesc, pe cicluri si saptamâni, zilele si orele de pregatire teoretica pe fiecare disciplina din plan si programul de instruire practica.
  (2) Numarul orelor de pregatire teoretica consecutive în cursul unei zile, pentru aceeasi disciplina, poate fi de maximum 4.
  (3) Numarul total al orelor de pregatire teoretica într-o zi nu poate fi mai mare de 6.
  (4) Durata unei ore de pregatire este de 50 de minute, urmata de o pauza de 10 minute.
  (5) Ziua de instruire practica este de maximum 8 ore.
  Art. 48. - (1) Prezenta cursantilor se urmareste de catre formatori, cu ajutorul catalogului.
  (2) La instruirea practica efectuata la agentii economici se vor întocmi de catre maistri sau de catre sefii formatiilor de lucru în cadrul carora se desfasoara practica fise de pontaj sau un alt sistem de evidenta folosit în unitate.
  (3) Prezenta se controleaza de catre responsabilii de curs sau de catre responsabilii cu practica din partea furnizorului de servicii de formare.
  Art. 49. - (1) Cursantii trebuie sa frecventeze cursul conform curriculumului si orarului stabilit.
  (2) Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10%, cursantilor li se aplica prevederile art. 37 alin. (5) din norme.
  Art. 50. - (1) Verificarea cunostintelor si a deprinderilor dobândite de cursanti se face pe întregul parcurs al pregatirii teoretice si al instruirii practice.
  (2) Verificarea pregatirii cursantilor consta, în functie de specificul pregatirii, în examinari orale, lucrari scrise, lucrari practice, proiecte.
  (3) Cursantii care au absentat motivat vor fi examinati si din materia parcursa pe durata absentarii.
  Art. 51. - (1) Aprecierea cunostintelor si a deprinderilor la cursurile de calificare, recalificare si perfectionare se face cu note de la 1 la 10.
  (2) Notele se trec în catalog imediat dupa examinare si se comunica cursantului.
  Art. 52. - (1) Examenul de absolvire se sustine în fata unei comisii de examinare numite prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, al carei model este prevazut în anexa nr. 10.
  (2) Comisia de examinare este compusa din reprezentantul agentiei pentru ocuparea fortei de munca, responsabilul cursului, 1-3 specialisti care au realizat instruirea teoretica si practica a cursantilor si 1-3 specialisti din partea angajatorului.
  (3) Reprezentantul agentiei pentru ocuparea fortei de munca prevazut la alin. (2) este presedintele comisiei.
  Art. 53. - La examenul de absolvire a cursurilor se prezinta toti cursantii care au parcurs tematica prevazuta în programul de pregatire si au promovat cu minimum nota 5 disciplinele din programul de pregatire, precum si stagiul de practica.
  Art. 54. - Examenul de absolvire consta într-o proba teoretica si una practica, în cazul calificarii si recalificarii, sau, dupa caz, într-o proba teoretica ori într-o proba teoretica si una practica, pentru cursurile de perfectionare sau specializare.
  Art. 55. - (1) Desfasurarea examenului teoretic de absolvire a cursurilor cuprinde urmatoarele activitati:
  a) stabilirea de catre comisia de examinare a subiectelor din materia cuprinsa în programe;
  b) sustinerea subiectelor în scris sau oral ori în ambele moduri;
  c) corectarea lucrarilor de catre examinator si verificarea, daca este necesar, a lucrarilor de catre comisia de examinare.
  (2) Proba practica se sustine în fata comisiei si nu poate depasi 8 ore.
  Art. 56. - (1) Media de promovare la examenul teoretic la fiecare obiect si, dupa caz, la proba practica este de minimum 5.
  (2) Media generala se calculeaza prin însumarea mediei notelor obtinute la probele teoretice cu media obtinuta la proba practica, iar rezultatul se împarte la 2.
  Art. 57. - (1) Cursantii declarati respinsi la examenul de absolvire au dreptul la reexaminare în termen de 30 de zile de la data organizarii examenului, în baza unei cereri adresate directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si aprobate de catre acesta.
  (2) Cursantii care nu se pot prezenta la examen din motive ce nu le pot fi imputate au dreptul la examinare în termen de 30 de zile de la încetarea motivelor neimputabile care au dus la neprezentare la data organizarii examenului, în baza unei cereri adresate directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si aprobate de catre acesta.
  Art. 58. - (1) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se elibereaza, dupa caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în conditiile legii.
  (2) Certificatele de calificare sau de absolvire prevazute la alin. (1) se semneaza de catre directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si de catre presedintele comisiei de examinare.
  (3) Normele metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea documentelor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii.CAPITOLUL IV
Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri


  Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt, în conformitate cu art. 71 din lege, persoanele în cautarea unui loc de munca.
  Art. 60. - (1) Somerii pot beneficia de aceste servicii gratuit, la cerere, o singura data, pentru fiecare perioada în care beneficiaza de indemnizatie de somaj.
  (2) Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj pot beneficia de aceste servicii la cerere, contra cost.
  Art. 61. - (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri pot fi furnizate de catre specialisti din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
  (2) În cazul în care agentiile pentru ocuparea fortei de munca nu au personal suficient si specializat, vor încheia contracte cu firme private, organizatii profesionale, fundatii sau asociatii specializate, denumite în continuare furnizori de servicii de consultanta.
  (3) Contractarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se va face în baza selectiei de oferte, organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, în conditiile legislatiei privind achizitiile publice.
  (4) În vederea acordarii serviciilor mentionate în contract agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor pune la dispozitie furnizorului de servicii de consultanta liste cuprinzând persoanele care si-au exprimat optiunea de a fi cuprinse în activitati de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.
  Art. 62. - (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, pentru persoanele prevazute la art. 60 alin. (1), prestate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca si de furnizorii de servicii de consultanta cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca au încheiat contracte, sunt finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  (2) Persoanele prevazute la art. 60 alin. (2) care doresc sa beneficieze de serviciile de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, vor achita contravaloarea acestor servicii, stabilita prin calculatia întocmita de compartimentul de specialitate si aprobata de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
  (3) Sumele încasate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca în urma prestarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 63. - Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanta se va face lunar, în baza contractului încheiat, dupa prezentarea de catre furnizorul de servicii a Raportului tehnic si Raportului financiar, conform modelelor prevazute în anexele nr. 1 si 2.
  Art. 64. - În vederea acordarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, persoanele în cautarea unui loc de munca vor depune o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, conform modelului prevazut în anexa nr. 11.
  Art. 65. - (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt: servicii de baza si servicii specializate.
  (2) Serviciile de baza cuprind:
  a) informare;
  b) consultanta;
  c) instruire.
  (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau în grup, în functie de optiunile si nevoile solicitantilor, dupa cum urmeaza:
  a) consultanta individuala consta, în principal, în: asistenta tehnica în procesul înfiintarii unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, încheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri;
  b) instruirea antreprenoriala de grup cuprinde instruiri modulare în probleme referitoare la: management, marketing si tehnici de vânzare, legislatie, contabilitate si evidenta primara, întocmirea planurilor de afaceri.
  Art. 66. - Metodele de lucru care vor fi utilizate, în principal, în acordarea serviciilor pot fi:
  a) expunerea teoretica: predarea notiunilor generale de management, marketing, tehnici de vânzare, contabilitate si evidenta primara, legislatie si întocmirea planului de afaceri;
  b) discutii individuale sau de grup, în care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub îndrumarea consultantului, va cauta solutii, brainstorming;
  c) studii de caz: exemple de agenti economici cu domenii diverse de activitate, modul în care au fost demarate si dezvoltate afacerile;
  d) lucrari individuale periodice: teme de sinteza pentru lucrul acasa;
  e) întocmirea de catre participantul la serviciile de consultanta a unor proiecte de plan de afaceri, care îi vor servi acestuia ca instrument necesar în administrarea propriei afaceri si în relatiile cu diversi finantatori;
  f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care sa constituie model în realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.


CAPITOLUL V
Completarea veniturilor salariale ale angajatilor


  Art. 67. - (1) * În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor consta în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite si, dupa caz, recalculate conform legii.
  (2) Prin aceasta masura se urmareste reducerea perioadei de somaj prin stimularea încadrarii în munca a somerilor.
  Art. 68. ** - Beneficiarii acestei masuri sunt persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj, în conditiile legii, si care se încadreaza în munca înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptatite sa primeasca indemnizatia.
  Art. 69. - (1) Plata drepturilor prevazute la art. 72 din lege se va face lunar de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, conform art. 40 din norme, în baza urmatoarelor documente:
  a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la norme;
  b) înstiintarea emisa de angajator privind încadrarea în munca.
  (2) Aceste drepturi se vor achita prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizatia de somaj.
  (3) Plata acestora se va face titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procura speciala.
  (4) Evidentierea platilor reprezentând venituri în completare se va face în baza de date a agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, în mod distinct.
  (5) Stabilirea drepturilor prevazute la art. 72 din lege se face prin dispozitie emisa de catre directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
  Art. 70. - (1) Beneficiarul acestor drepturi va depune lunar, pâna la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde se afla în evidenta, dovada emisa de angajator ca a fost încadrat în munca.


__________________
*Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, initial, urmatorul continut: “În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor consta în acordarea unei sume lunare neimpozabile, în cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primita în luna anterioara încadrarii în munca, pâna la expirarea perioadei pentru care era indreptatit sa primeasca indemnizatia.”
** Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, initial, urmatorul continut: “Beneficiarii acestei masuri sunt persoanele care primesc indemnizatie de somaj si care se încadreaza în munca înainte de expirarea perioadei pentru care sunt indreptatiti sa primeasca indemnizatia.”
  (2) Dovada se prezinta fie personal, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
  (3) În cazul în care beneficiarul nu prezinta dovada prevazuta la alin. (1), plata drepturilor reprezentând completarea veniturilor salariale se suspenda pâna la prezentarea acesteia.
  (4) În situatia în care beneficiarul prezinta ulterior dovada încadrarii în munca, plata drepturilor se va face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.
  (5) Încetarea dreptului de completare a venitului pentru persoana beneficiara de aceasta masura stimulativa se face la data expirarii perioadei legale pentru care era îndreptatita sa primeasca indemnizatie de somaj sau la data la care i-a încetat raportul de munca ori de serviciu; directorul agentiei pentru ocuparea fortei de munca emite dispozitie în acest sens.
  (6) Drepturile încasate necuvenit se recupereaza prin decizie de imputare emisa de agentia pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.
  (7) Sumele neîncasate de beneficiar se prescriu la expirarea termenului general de prescriptie de 3 ani, prevazut de lege.


CAPITOLUL VI
Stimularea mobilitatii fortei de munca


  Art. 71. - Beneficiarii acestei masuri sunt numai somerii care primesc indemnizatie de somaj.
  Art. 72 .- (1) În cazul în care persoanele prevazute la art. 71 se încadreaza la o distanta mai mare de 50 km fata de domiciliu, beneficiaza de o prima de încadrare neimpozabila, egala cu doua salarii de baza minime brute pe tara în vigoare la data acordarii.
  (2) În cazul în care persoanele prevazute la art. 71 se încadreaza, potrivit legii, într-o alta localitate si ca urmare a acestui fapt isi schimba domiciliul, beneficiaza de o prima de instalare egala cu 7 salarii de baza minime brute pe tara în vigoare la data instalarii.
  (3) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) si (2) persoanele care se încadreaza în munca pe o perioada de cel putin 12 luni.
  Art. 73. - (1) Drepturile prevazute la art. 74 si 75 din lege se acorda la cerere.
  (2) Stabilirea si încetarea drepturilor se fac în baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
  Art. 74. - Plata drepturilor se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 75. - (1) Persoanele îndreptatite sa primeasca aceste drepturi vor prezenta la agentia pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele documente prevazute la art. 45 din norme:
  a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12 la norme;
  b) actul de identitate, în original si în copie, care sa ateste domiciliul stabil;
  c) dovada încadrarii în munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa îsi desfasoare activitatea;
  d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevazut în anexa nr. 13 la norme, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.
  (2) Copia de pe actul de identitate se certifica de catre functionarul agentiei pentru ocuparea fortei de munca pentru conformitate cu originalul, prin înscrierea pe copie a mentiunii "conform cu originalul", urmata de numele, prenumele si semnatura functionarului si de data la care s-a facut mentiunea, si se pastreaza la dosar.
  Art. 76. - Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu si localitatea în care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, în vederea acordarii drepturilor prevazute la art. 74 din lege, se va utiliza distanta pe ruta cea mai scurta.
  Art. 77. - Plata primei de încadrare sau de instalare se face prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizatia de somaj.
  Art. 78. - (1) Pentru persoanele care îsi schimba domiciliul în alt judet, prevazute la art. 45 alin. (3) din norme, dosarul care a stat la baza stabilirii si platii drepturilor se va transfera, în original, la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza îsi stabileste noul domiciliu, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca care a stabilit si a acordat dreptul ramâne dosarul cu copiile de pe acte.
  (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca care preiau dosarele persoanelor prevazute la alin. (1) achita în continuare drepturile prevazute de lege si urmaresc îndeplinirea de catre acestea a obligatiei ce le revine, potrivit legii, de a pastra raporturile de munca pe o perioada de cel putin 12 luni.
  Art. 79. - (1) Lunar, pâna la data de 15 a lunii pentru luna expirata, beneficiarii drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrati dovezile emise de angajator ca sunt încadrati.
  (2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
  (3) Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit dovada mentionata la alin. (2) li se va cere, în scris, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca sa prezinte aceasta dovada în termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.
  (4) Daca dupa doua astfel de comunicari persoana nu prezinta actul doveditor, agentia pentru ocuparea fortei de munca va contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de munca sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, si, în functie de constatarile facute, se vor adopta masuri în conformitate cu prevederile legale.
  Art. 80. - (1) Daca raporturile de munca sau de serviciu înceteaza din initiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioada mai mica de 12 luni de la data încadrarii în munca, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege vor fi recuperate prin decizii de imputare.
  (2) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevazute la art. 47 din norme.


CAPITOLUL VII
Subventionarea locurilor de munca


SECTIUNEA 1
Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca, efectuate în cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rândul somerilor


  Art. 81. - (1) Subventionarea locurilor de munca potrivit art. 78 din lege este forma de stimulare adresata angajatorilor, prin care se realizeaza finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forta de munca.
  (2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) sunt efectuate în cadrul realizarii programelor care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rândul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.
  Art. 82. - Beneficiarii subventiilor prevazute la art. 78 din lege sunt angajatorii care încadreaza persoane neocupate, înregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, indiferent daca beneficiaza sau nu de indemnizatie de somaj.
  Art. 83. - Categoriile de servicii care pot fi subventionate din sursele prevazute la art. 78 alin. (1) din lege sunt, în principal:
  a) servicii publice;
  b) servicii sociale.
  Art. 84. - (1) Serviciile publice constau, în principal, în lucrari de:
  a) refacere si întretinere a infrastructurii;
  b) ecologizare;
  c) realizare a unor lucrari edilitare.
  (2) Serviciile publice pot fi organizate, cu avizul administratiei publice locale, de catre:
  a) autoritati publice locale;
  b) firme private;
  c) organizatii neguvernamentale.
  Art. 85. – (1) Serviciile sociale cuprind activitati de îngrijire la domiciliu a urmatoarelor categorii de persoane:
  a) copii;
  b) bolnavi;
  c) persoane vârstnice;
  d) persoane cu handicap.
  (2) Serviciile sociale pot fi organizate, în conditiile legii, de:
  a) autoritati publice locale;
  b) organizatii neguvernamentale;
  c) alte organisme.
  Art. 86. - Pentru a putea beneficia de subventionarea locurilor de munca din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorii care presteaza servicii publice si servicii sociale trebuie sa faca dovada ca au prevazut în statut ca obiect de activitate serviciile respective.
  Art. 87. - (1) Programele de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor, denumite în continuare programe de ocupare, se întocmesc anual de agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se prezinta, pentru aprobare, la consiliile locale comunale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si la consiliile judetene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati publice deliberative din localitatile si judetele pentru care acestea au fost elaborate.
  (2) Programele de ocupare transmise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca cuprind numarul minim de locuri de munca ce pot fi subventionate pe o perioada de maximum 12 luni.
  (3) O data cu aprobarea programelor de ocupare de catre autoritatile publice prevazute la alin. (1) se împuterniceste primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean sa repartizeze, în limita numarului de persoane prevazute în programul de ocupare, locurile de munca subventionate, pe lucrari si activitati de interes pentru comunitatea locala respectiva, si sa le atribuie celor care organizeaza aceste servicii.
  Art. 88. - (1) Angajatorii care doresc sa organizeze servicii de tipul celor prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, prin participarea la programele de ocupare, vor depune propunerile lor la primarul localitatii sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean, în scopul obtinerii avizului pentru realizarea serviciilor publice, precum si al aprobarii pentru repartizarea unui numar de locuri de munca subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  (2) Propunerile angajatorilor vor contine în mod expres necesarul de forta de munca structurat pe ocupatii sau meserii, calificari si niveluri de pregatire.
  (3) Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, aproba repartizarea locurilor de munca subventionate.
  Art. 89. - Dupa aprobarea data pentru repartizarea numarului de locuri de munca subventionate pe angajatori, primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca numarul de locuri de munca aprobat, pe fiecare angajator, si durata pe care urmeaza sa fie încadrate în munca persoanele din rândul somerilor si solicita subventionarea acestora din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  Art. 90. - (1) În urma primirii comunicarii si a solicitarii de subventionare, prevazuta la art. 89, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor media si vor repartiza someri, în vederea încadrarii în munca, la angajatorii care au obtinut aprobarea prevazuta la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul de ocupare.
  (2) Dupa selectia si încadrarea în munca a persoanelor repartizate de agentia pentru ocuparea fortei de munca angajatorul va încheia cu aceasta o conventie în conditiile prevazute la art. 49 alin. (1) din norme.
  Art. 91*. - (1) Subventiile locurilor de munca prevazute la art. 79 alin. (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana încadrata cu contract individual de munca din rândul somerilor, si proportional cu timpul efectiv lucrat.
  (2) Subventiile se acorda si pentru perioadele în care persoana se afla în concediu de odihna.
  (3) Salariul de baza minim brut pe tara avut în vedere la acordarea subventiilor este salariul de baza minim brut pe tara în vigoare în luna pentru care se face plata.
  Art. 92. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor cu forta de munca încadrata din rândul somerilor angajatorii vor depune lunar la primar sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean ori la primarul general al municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
  a) cerere de finantare;
  b) **statele de plata, care sa prevada distinct drepturile salariale subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie sa prevada si contributiile de asigurari sociale aferente acestor drepturi salariale.
  c) raport tehnic privind executia lucrarii.
  (2) Cererile de finantare avizate de primar sau, dupa caz, de presedintele consiliului judetean sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la care se anexeaza si copii de pe statele de plata si de pe raportul tehnic privind executia lucrarii, se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, potrivit prevederilor art. 51 din norme.
  Art. 93. - Virarea sumelor aferente subventiilor se face de catre agenttile pentru ocuparea fortei de munca cel mai târziu pâna la data de 15 a lunii urmatoare lunii pentru care se solicita finantarea.

_______________________
* Textul a fos reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, initial, urmatorul continut : “(1) Subventiile locurilor de munca se acorda angajatorului pe o perioada de cel mult 12 luni, în cuantum de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru fiecare persoana încadrata cu contract invidual de munca din rândul somerilor si proportional cu timpul efectiv lucrat în fiecare luna.
  (2) Subventiile prevazute la alin. (1) se acorda si pentru perioada în care persoana se afla în concediu de odihna.
  (3) Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la alin. (1) este salariul de baza minim brut pe tara în vigoare în luna pentru care se face plata.”
** Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, initial, urmatorul continut : “b) statele de plata;”


SECTIUNEA a 2-a
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt

  Art. 94. - (1) Beneficiarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadreaza în munca, pe perioada nedeterminata, absolventi ai institutiilor de învatamânt.
  (2) Prin institutiile de învatamânt prevazute la art. 80 din lege se întelege unitatile de învatamânt pentru învatamântul preuniversitar si institutiile de învatamânt pentru învatamântul superior, autorizate sau acreditate, potrivit legii.
  Art. 95. - La solicitarea angajatorilor care doresc sa încadreze absolventi ai institutiilor de învatamânt, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor prezenta liste cu absolventi ai ultimei promotii, înregistrati în evidentele acestora.
  Art. 96. - (1) Angajatorii care încadreaza în munca absolventi ai institutiilor de învatamânt în conditiile art. 80 din lege vor încheia cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca o conventie, conform modelului prevazut în anexa nr. 15 la norme.
  (2) Conventia prevazuta la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promotie de absolventi ai institutiilor de învatamânt.
  Art. 97. - În vederea încheierii conventiei angajatorii vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele documente:
  a) tabel nominal cu absolventii institutiilor de învatamânt încadrati în munca, conform prevederilor art. 80 din lege, conform modelului anexei la anexa nr. 15 la norme;
  b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispozitiilor legale, care sa dovedeasca handicapul pentru persoanele prevazute la art. 80 alin. (2) din lege.
  Art. 98. - (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni si, respectiv, 18 luni de la data încheierii conventiei prevazute la art. 96 si constau în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de baza minim brut pe tara si, respectiv, 1,5 salarii de baza minime brute pe tara în vigoare în luna pentru care se face plata.
  (2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi in luna respectiva.
  (3) Suma lunara prevazuta la art. 80 din lege se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
  (4) Pentru perioada în care raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor sunt suspendate masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege nu se acorda.
  Art. 99. - (1) Finantarea subventiilor acordate angajatorilor care încadreaza absolventi ai institutiilor de învatamânt se face în conditiile si conform procedurii prevazute la art. 61 din norme.
  (2) Stabilirea si încetarea drepturilor se fac în baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
  Art. 100. - (1) Angajatorii care încadreaza în munca absolventi si care încheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data încadrarii.
  (2) Daca în perioada mentionata la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor înceteaza din initiativa angajatorului, acesta este obligat sa restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
  (3) În cazul în care raporturile de munca sau de serviciu înceteaza din initiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplica.
  (4) Motivele imputabile angajatului sunt cele prevazute la art. 47 din norme.
  Art. 101. - Angajatorii care încadreaza absolventi în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala în sectorul sanitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2002, beneficiaza de masurile de stimulare prevazute în aceasta ordonanta de urgenta.
  Art. 102. - (1) În perioada celor 3 ani prevazuti la art. 84 din lege, în care angajatorii beneficiaza de subventiile prevazute la art. 80 din lege, se pot organiza în conditiile legii, pentru absolventii încadrati, forme de pregatire profesionala.
  (2) Formele de pregatire prevazute la alin. (1) se pot organiza de catre angajator sau de catre furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati în conditiile legii.
  (3) Angajatorii care organizeaza forme de pregatire profesionala vor încheia cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca un act aditional la conventia prevazuta la art. 96, conform modelului prevazut în anexa nr. 17 la norme.
  (4) Decontarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolvettilor se face la finalizarea cursurilor, în baza urmatoarelor documente:
  a) tabel nominal, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme;
  b) actul de absolvire a formei de pregatire profesionala, în copie;
  c) devizul cheltuielilor pe cursant.


SECTIUNEA a 3-a
Subventii acordate angajatorilor care încadreaza în munca persoane în vârsta de peste 45 de ani sau întretinatori unici de familie, precum si angajatorilor care au sub 100 de angajati si încadreaza în munca persoane cu handicap


  Art. 103.- Beneficiaza de subventii conform art. 85 din lege:
  a) angajatorii care încadreaza pe durata nedeterminata someri în vârsta de peste 45 de ani sau someri întretinatori unici de familie;
  b) angajatorii care au sub 100 de angajati si încadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap.
  Art. 104. - La solicitarea angajatorilor care doresc sa încadreze persoane din rândul celor prevazute la art. 103 agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor prezenta liste cuprinzând persoanele care fac parte din aceste categorii, înregistrate în evidentele proprii.
  Art. 105. - Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca o conventie, conform modelului prezentat în anexa nr. 19 la norme.
  Art. 106. - Finantarea subventiilor acordate angajatorilor care încadreaza persoane din categoriile prevazute la art. 85 din lege se face în conditiile si conform procedurii prevazute la art. 61 din norme.
  Art. 107. – (1) Masura de stimulare prevazuta la art. 85 din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni de la data încheierii conventiei si consta în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de baza minim brut pe tara în vigoare în luna pentru care se face plata.
  (2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în baza conventiei prevazute la art. 105.
  (3) Suma lunara prevazuta la art. 85 din lege se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
  (4) Pentru perioada în care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza conventiei prevazute la art. 105 sunt suspendate, masurile de stimulare nu se acorda.
  Art. 108. - (1) Angajatorii care încadreaza în munca persoanele mentionate la art. 85 din lege si care încheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data încadrarii.
  (2) Daca în perioada mentionata la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu înceteaza din initiativa angajatorului, acesta este obligat sa restituie în totalitate sumele încasate.
  (3) În cazul în care raporturile de munca sau de serviciu înceteaza din initiativa sau din motive imputabile angajatului, prevederile alin. (2) nu se aplica.


CAPITOLUL VIII
Acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj în conditii avantajoase  Art. 109. - Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj urmatoarele persoane juridice sau fizice:
  a) întreprinderi mici si mijlocii;
  b) unitati cooperatiste;
  c) asociatii familiale;
  d) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente;
  e)* somerii care se obliga sa înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau desfasoara în mod independent o activitate economica în calitate de persoane fizice autorizate.
  Art. 110. - Conditiile de acordare si de rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale Bancii Nationale a României, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.CAPITOLUL IX
Facilitati acordate angajatorilor


  Art. 111. - (1) Beneficiaza de reducerea sumei reprezentând contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj angajatorii care încadreaza în munca persoane din rândul somerilor si pe care le mentin în activitate o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii.
  (2) De aceeasi facilitate beneficiaza si angajatorii care primesc credite în conditiile art. 86 alin. (1) din lege, numai pentru somerii încadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create.
  Art. 112. - (1) Reducerea contributiei consta în diminuarea sumei datorate lunar de catre angajator cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, în conditiile prevazute la art. 111, din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.
  (2) Reducerea se acorda începând din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni.

_______________________
* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 1091/2002. Textul avea, initial, urmatorul continut: “somerii care se obliga sa infiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale.”  Art. 113. - Reducerea sumei reprezentând contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, în conditiile art. 93 din lege, se acorda la cererea angajatorilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 21 la norme, însotita de urmatoarele documente:
  a) tabel nominal cu persoanele încadrate în munca din rândul somerilor, pe care le-a mentinut în activitate o perioada de cel putin 6 luni, conform modelului prezentat în anexa nr. 21 la norme;
  b) contractele individuale de munca, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevazut la lit. a).
  Art. 114. - Calculul reducerii contributiei se face de angajator, care îsi asuma raspunderea pentru datele comunicate, în conformitate cu prevederile art. 62 din norme.
  Art. 115. - Agentia pentru ocuparea fortei de munca verifica, pe baza documentelor prezentate de angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea contributiei datorate.


CAPITOLUL X
Controlul asupra respectarii obligatiilor asumate de catre angajatorii beneficiari de masuri de stimulare în baza prevederilor legii


  Art. 116. - Controlul asupra mentinerii de catre angajatori a raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor încadrate din rândul somerilor, pentru care s-au acordat subventii, credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si facilitati în baza art. 93 din lege, se efectueaza de Serviciul de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
  Art. 117. - Controlul asupra finantarii masurilor de stimulare a angajatorilor se efectueaza de catre organele de control contributii pentru asigurari sociale si Fond pentru plata ajutorului de somaj ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ale directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti.


CAPITOLUL XI
Dispozitii finale

  Art. 118. - Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentele proceduri.                                                 ANEXA Nr. 1
                                                   la proceduri
  
RAPORT TEHNIC LUNAR

  Tipul masurii active:
   informare si consiliere privind cariera;
   consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.
1.	Scurta descriere a serviciilor

Nr. crt.	
Tipul serviciilor	
Obiectivele serviciilor	
Rezultatele asteptate	
Numarul persoanelor beneficiare
I.	Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
a) Serviciile de baza:
- consultanta
- instruire 
-informare
b) Serviciile specializate:
- consultanta individuala:
?asistenta tehnica în procesul infiintarii unei firme
?elaborarea planului de afaceri
- instruirea antreprenoriala de grup:
?management, marketing si tehnici de vânzare
?legislatie
?contabilitate si evidenta primara
?întocmirea planurilor de afaceri
c) alte tipuri de servicii*)			
II.	Informare si consiliere privind cariera:
?furnizarea de informatii privind
 piata muncii si evolutia ocupatiilor
?evaluarea si autoevaluarea
 personalitatii în vederea orientarii
 profesionale
?dezvoltarea abilitatii si
 încrederii în sine a persoanelor în
 cautarea unui loc de munca, în
 vederea luarii de catre acestea a
 deciziei privind propria cariera
?instruirea în metode si tehnici de
 cautare a unui loc de munca
?alte tipuri de servicii*)			

  *) Se va completa de catre furnizor în functie de serviciile oferite în cadrul acestui tip de masura activa.

  2. Anexe la raportul tehnic, care pot fi:
  - programa si orarul activitatilor desfasurate;
  - lista cuprinzând persoanele beneficiare ale acestor tipuri de masuri;
  - fisele de pontaj ale personalului implicat;
  - orice alte materiale care pot fi relevante si pot sustine raportul tehnic.

  Observatii* .......................................

        Furnizor ..................................
         Numele si prenumele conducatorului unitatii
                                                            (în clar)
  Data ........                                    Stampila unitatii                                         


  ANEXA Nr. 2
 la proceduri

               RAPORT FINANCIAR LUNAR
                                 
Tipul serviciilor	Numarul
de beneficiari	Costul unitar
al serviciilor*)	Valoarea totala
3= 1 x 2

0
	
1	
2	
3
			
			
			
			
			
 *) Se va calcula pentru fiecare tip de masura activa contractata.


                                         Furnizor.........................
                                          Numele si prenumele conducatorului unitatii                                                                                       
                                                           (în clar)
   Data ............                               Stampila unitatii                                                 ANEXA Nr. 3
                                                  la proceduri
Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........../municipiului Bucuresti

  Subsemnatul/subsemnata ............, nascut/nascuta la data de ........, domiciliat/domiciliata în localitatea .........., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judetul/sectorul ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ........ seria ..... nr. ......., cod numeric personal ......., solicit înscrierea în evidenta în vederea informarii si consilierii profesionale.
  Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost în evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............./municipiului Bucuresti.

      Data                                    Semnatura
   ....................                                .....................                                                   ANEXA Nr. 4
                                                   la proceduri

REGISTRU DE EVIDENTA
a persoanelor în cautarea unui loc de munca, beneficiare ale serviciilor
de informare si consiliere profesionala

Nr.
crt.	Numele si
prenumele	Data
nasterii	Locul
nasterii	Parintii	Nr.
carne-
tului
de
somer	Pregatirea	Meseria în care se califica, recalifica sau se perfectio-neaza	

Obser-
vatii
				Tata	Mama		Stu-
dii	Mese-
ria		
										
										
										
										
										
										


                                                     ANEXA Nr. 5
                                                       la proceduri

CONTRACT
privind formarea profesionala
Nr. .........../...........

  Partile contractante:
  Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........../municipiului Bucuresti, denumita în continuare organizator, reprezentata prin .........., având functia de director executiv, si prin ..........., având functia de director buget, cu sediul în ......, str. ....... nr. ...., telefon ......., fax ......, e-mail ........, cod fiscal .............., cont trezorerie ........ Persoana juridica ........, denumita în continuare furnizor, având autorizatia nr. ......./........., reprezentata legal prin ......, având functia de .........., si prin ........, având functia de ........., cu sediul în .........., str. ........ nr. ....., telefon ......., fax ......., e-mail .........., cod fiscal .........., cont nr. ......, deschis la ..........

  Obiectul contractului
  Obiectul contractului este prestarea de catre furnizor a serviciului de formare profesionala sub forma de curs de*) ........... în ocupatia/meseria ..............., cu un numar de ................ cursanti, pe durata de ......... saptamâni, din care ......... ore pregatire teoretica si ......... ore pregatire practica.

  Durata contractului
  Durata contractului este de ........... luni.
  Furnizorul va incepe derularea contractului cel mai târziu la ........... zile de la data semnarii si înregistrarii lui la organizator.

  Valoarea contractului
  Organizatorul plateste furnizorului contravaloarea serviciului prestat, dupa cum urmeaza:
  Valoarea totala a contractului este de ....... lei, din care ........... lei/cursant.

__________

  *) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfectionare sau specializare.
  Obligatiile partilor*)
  A. Organizatorul:
  - urmareste modul în care furnizorul îsi îndeplineste obligatiile contractuale;
  - plateste furnizorului costul serviciului.
  B. Furnizorul:
  - presteaza serviciul prevazut în contract cu profesionalism si promptitudine;
  - asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele si altele asemenea, necesare derularii activitatii;
  - este responsabil atât de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
  
  Modificarea, suspendarea si încetarea contractului
  A. Modificarea
  Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
  B. Suspendarea
  Partile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durata limitata a contractului, care va fi facuta în scris, cu ........... zile înainte de data stabilita pentru suspendare.
  C. Încetarea:
  a) prin acordul partilor;
  b) prin reziliere.
  În cazul în care una dintre partile contractante nu îsi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata îi pune în vedere sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
  Daca partea în culpa, în termen de ........... zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.

  Cesiunea
  Furnizorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina în prealabil acordul scris al organizatorului.
  Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
  Forta majora
  Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
  Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta actioneaza.
  Partea contractanta care, din cauza de forta majora, nu îsi poate îndeplini, respecta si exercita obligatiile contractuale va înstiinta, în scris, cealalta parte contractanta, în cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
  Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora. 
____________________________
*) Obligatiile sunt minime, putând fi completate cu acordul partilor.
  Omisiunea de a anunta, în scris, aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate în aceasta situatie.

  Raspunderea
  Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea contractanta vinovata raspunde potrivit legii.

  Solutionarea litigiilor
  Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neîntelegerile care se pot ivi între ele în legatura cu derularea contractului.
  Daca partile contractante nu reusesc sa rezolve neîntelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata.
  
  Alte clauze
  Orice comunicare între partile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa în scris.
  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.


          Organizator,                            Furnizor,
            ..............                             .................

                                               

     ANEXA Nr. 6
                                                         la proceduri

CONTRACT
privind încadrarea în munca a absolventilor cursurilor de formare profesionala


Nr. .........../...............  Partile contractante:
  Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............/municipiului Bucuresti, denumita în continuare agentie, reprezentata prin ............, având functia de director executiv, si prin .........., având functia de director buget, cu sediul în ......., str. ..... nr. ...., telefon ...., fax ...., e-mail ......, cod fiscal .............., cont trezorerie ......................
  Persoana juridica/fizica .............., denumita în continuare angajator, reprezentata legal prin .........., având functia de ........, si prin ........, având functia de ...., cu sediul în ......, str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......., e-mail ........, cod fiscal ..........., cont nr. ........, deschis la ..........
  Obiectul contractului
  Obiectul contractului este încadrarea în munca de catre angajator în ocupatia/meseria ......... a unui numar de .......... persoane în cautarea unui loc de munca, în cel mult ...... zile de la absolvirea de catre acestea a cursului de formare profesionala*) ................ organizat de agentie.
  Durata contractului
  Durata contractului este pâna la încadrarea în munca, conform legii, a persoanelor în cautarea unui loc de munca ce au absolvit cursul de formare profesionala organizat de agentie.___________
  
*) Se va înscrie: calificare, recalificare, perfectionare sau specializare

  Obligatiile partilor*):
  a) agentia:
  - sa asigure angajatorului, în vederea încadrarii în munca, numarul persoanelor calificate în meseria solicitata de acesta;
  b) angajatorul:
-	sa încadreze în munca, conform legii, în numarul si la termenul stabilit prin prezentul contract, persoanele în cautarea unui loc de munca, calificate de agentie.
Modificarea, suspendarea si încetarea contractului
  a) Modificarea
  Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
  b) Suspendarea
  Partile, de comun acord, pot dispune suspendarea pe o durata limitata a contractului, care va fi facuta în scris, cu ............... zile înainte de data stabilita pentru suspendare.
  c) Încetarea:
  a) prin acordul partilor;
  b) prin reziliere.
  În cazul în care una dintre partile contractante nu îsi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata îi pune în vedere sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
  Daca partea în culpa, în termen de .......... zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.
  Cesiunea
  Furnizorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina în prealabil acordul scris al organizatorului.
  Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract.
  Forta majora
  Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
  Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta actioneaza.
  Partea contractanta care, din cauza de forta majora, nu îsi poate respecta si exercita obligatiile contractuale va înstiinta în scris cealalta parte contractanta, în cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
  Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.
  Omisiunea de a anunta, în scris, aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate în aceasta situatie.


__________
  *) Obligatiile sunt minimale, putând fi completate cu acordul partilor.

  Raspunderea
  Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract angajatorul suporta, pentru fiecare persoana calificata si neîncadrata în munca, o penalitate de 20% din totalul cheltuielilor efectuate de agentie în vederea calificarii persoanei neîncadrate în munca.
  Solutionarea litigiilor
  Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neîntelegerile care se pot ivi între ele în legatura cu derularea contractului.
  Daca partile contractante nu reusesc sa rezolve neîntelegerile pe cale amiabila, se pot adresa instantei de judecata.
  Alte clauze
  Orice comunicare între partile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa în scris.
  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.      Agentia,                            Angajator,
      .............                              ................
	                                                     ANEXA Nr. 7
                                                       la proceduri


ACT ADITIONAL
la Contractul nr. ............/.........
încheiat astazi, .......................

  Între Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......../municipiului Bucuresti, denumita în continuare organizator, reprezentata prin ......, având functia de director executiv, si prin ........, având functia de director buget, si persoana juridica/fizica ........, denumita în continuare furnizor, reprezentata prin ......., având functia de ......, si prin ........, având functia de ........, prin care se stabilesc urmatoarele:
  1. Furnizorul se obliga sa încadreze în munca, conform legii, în cel mult .......... zile de la absolvire, un numar de .............. absolventi ai cursului de formare profesionala, realizat în conditiile stipulate în Contractul nr. ...../........, încheiat cu organizatorul.
  2. Pentru nerespectarea obligatiei prevazute la pct. 1 furnizorul va suporta o penalitate reprezentând 20% din cheltuielile suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru calificarea persoanei neîncadrate în munca.       Organizator,                             Furnizor,
      ...........……..                             …..............

                                                                                                          ANEXA NR. 8
                                                      la proceduri


  AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
  A JUDETULUI .................../MUNICIPIULUI BUCURESTI
              Nr. .........../...........DISPOZITIE


   În temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2001 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si ale Hotarârii Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, directorul Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............./municipiului Bucuresti
                Dispune: 
  1. În perioada ....../..../200...-..../...../200.... se organizeaza cursul de calificare/recalificare/perfectionare cu ............ persoane [...... persoane prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din Legea nr. 76/2002, ...... persoane prevazute la art. 16 lit. c) si e) din Legea nr. 76/2002] în meseria/specialitatea/profesia/activitatea ......... .
  2. Cursul face parte din planul judetean de formare profesionala si se va desfasura pe baza curriculumului aprobat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca/Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .................../municipiului Bucuresti, având un numar total de ...... ore, din care:
  - pregatire teoretica: ........ ore, care se va desfasura la ....../(denumirea unitatii)..........;
  - instruire practica: ..... ore, care se va desfasura la ........../(denumirea unitatii) .
  3. Examenul de absolvire va consta în ........... probe, din care ....... teoretice si ..... practice, si se va sustine la data de ......../......200..... .
  4. Contravaloarea cheltuielilor cursului .............. lei/cursant, reprezentând urmatoarele cheltuieli: ....................................
  5. Salarizarea personalului de predare si instruire practica, care nu este încadrat la Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............/municipiului Bucuresti, se va face prin plata cu ora, conform reglementarilor legale în vigoare.
  6. Repartizarea în munca a absolventilor se va face de catre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ..................../municipiului Bucuresti pe baza contractelor încheiate cu unitatile care au solicitat forta de munca sau pe alte locuri vacante aflate în evidenta.
  7. Întocmirea si pastrarea documentelor de evidenta privind desfasurarea cursului si eliberarea certificatului de absolvire revin Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului .............../municipiului Bucuresti.
    8. Se numeste responsabil de curs doamna/domnul .................... .


Director executiv,
...................
(L.S.)

  Întocmita în ......... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......../municipiului Bucuresti, ...... exemplare pentru ..……………………………..
           (unitatea)

                                                   ANEXA Nr.9
                                                     la proceduri


Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........./municipiului Bucuresti

  Subsemnatul/Subsemnata ........, nascut/nascuta la data de ........., domiciliat/domiciliata în localitatea ............, str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate ........... seria ........ nr. ........, cod numeric personal ........., solicit luarea în evidenta în vederea înscrierii la un curs de formare profesionala.
  Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de îndemnizatie de somaj si am fost/nu am fost în evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........../municipiului Bucuresti.

          Data                              Semnatura
          ..........                               ...............

                                                   
                                                     ANEXA Nr. 10
                                                       la proceduri

  AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
  A JUDETULUI .................../MUNICIPIULUI BUCURESTI
           Nr. ......../..........

DISPOZITIE
  În temeiul prevederilor art. 52 din Hotarârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, directorul executiv al Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......... /municipiului Bucuresti
               Dispune:
  În vederea sustinerii examenului de absolvire a cursului ........., organizat în baza dispozitiei directorului executiv al Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............../municipiului Bucuresti, se constituie urmatoarea comisie de examinare:
  a) ............., reprezentantul agentiei pentru ocuparea fortei de munca sau seful centrului de calificare/recalificare/perfectionare a somerilor - presedinte;
  b) ..........., responsabilul cursului - membru;
  c) ..........., formator ............. - membru;
  d) ..........., formator ............. - membru;
  e) ..........., formator ............. - membru;
  f) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unitatii)...... - membru;
  g) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unitatii)...... - membru;
  h) ..........., reprezentantul ...../(denumirea unitatii)...... - membru.


Director executiv,
...................
(L.S.)


  Întocmita în ........... exemplare, din care ......... exemplare pentru Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........../ municipiului Bucuresti, .......... exemplare pentru ..../(unitatea).... .

                                                    

                                                      ANEXA Nr. 11
                                                        la proceduri

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........./municipiului Bucuresti

  Subsemnatul/Subsemnata ........., nascut/nascuta la data de .........., domiciliat/domiciliata in localitatea ............, str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ......... seria ....... nr. ......, cod numeric personal ........, solicit înscrierea în evidenta în vederea acordarii de consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, sub forma de:
  - servicii juridice;
  - servicii de marketing;
  - servicii financiare;
  - servicii de management;
  - servicii de consultanta.
  Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........./municipiului Bucuresti.

         Data                                Semnatura
       ............                               ......................


                  _________________________