Hotararea nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 25/08/2006

 
 
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
 
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
Art. 1. - (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de protectie a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca din ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran.
(2) Prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in intregime domeniului mentionat la alin. (1), fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice continute in prezenta hotarare.
Art. 2. - Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) industria extractiva de suprafata sau subteran - toate ramurile industriei extractive in care se desfasoara activitati de extractie la suprafata sau subteran a substantelor minerale utile, in sensul strict al termenului, si/sau prospectiuni si explorari in vederea extractiei, si/sau pregatirea materiilor prime extrase in vederea comercializarii, exclusiv activitatile de prelucrare ori preparare a materiilor prime extrase, cu exceptia ramurilor industriei extractive prin foraj definite prin prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/91/CEE;
b) loc de munca - ansamblul locurilor destinate amplasarii posturilor de lucru, in cadrul activitatilor si instalatiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei extractive de suprafata sau subteran, inclusiv haldele de steril ori alte zone de depozitare, precum si locurile de cazare in care lucratorii au acces in cadrul activitatii lor.
Art. 3. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica industriei extractive prin dragare daca se asigura protectia lucratorilor, in conformitate cu principiile generale de protectie a sanatatii si securitatii lucratorilor cuprinse in prezenta hotarare, avandu-se in vedere riscurile specifice acestei activitati.
 
CAPITOLUL II
Obligatiile angajatorilor
 
Art. 4. - Pentru a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare, astfel incat:
a) locurile de munca sa fie proiectate, construite, echipate, date in folosinta, exploatate si intretinute in asa fel incat sa permita lucratorilor efectuarea sarcinilor de munca fara a pune in pericol securitatea si/sau sanatatea proprie si/sau a celorlalti lucratori;
b) exploatarea locurilor de munca in prezenta lucratorilor sa se faca sub supravegherea unei persoane responsabile;
c) activitatile care comporta un risc special sa fie incredintate numai personalului competent si sa se execute conform instructiunilor date;
d) toate instructiunile de securitate sa fie redactate astfel incat sa poata fi intelese de catre toti lucratorii la care se refera;
e) sa fie prevazute echipamente de prim ajutor adecvate;
f) toate exercitiile de securitate necesare sa se efectueze periodic.
Art. 5. - Angajatorul trebuie sa se asigure ca este intocmit si tinut la zi un document referitor la securitate si sanatate, denumit in continuare document de securitate si sanatate, care indeplineste cerintele prevazute la art. 7, 12, 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
Art. 6. - Documentul de securitate si sanatate face dovada in special ca:
a) sunt determinate si evaluate riscurile la care sunt expusi lucratorii la locul de munca;
b) se iau masurile corespunzatoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotarari;
c) proiectarea, utilizarea si intretinerea locului de munca si ale echipamentelor prezinta securitate.
Art. 7. - Documentul de securitate si sanatate trebuie intocmit inainte de inceperea lucrarii si trebuie revizuit daca locul de munca sufera modificari majore, extinderi sau transformari.
Art. 8. - In situatia in care la acelasi loc de munca sunt prezenti lucratori din diferite intreprinderi, fiecare angajator raspunde de toate problemele care tin de responsabilitatea sa.
Art. 9. - Angajatorul pe teritoriul caruia se desfasoara activitatea raspunde pentru acel loc de munca in care sunt prezenti lucratori din diferite intreprinderi, coordoneaza punerea in aplicare a tuturor masurilor privitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor si inscrie in documentul de securitate si sanatate scopul, masurile si modalitatile de punere in aplicare a acestei coordonari.
Art. 10. - Dispozitiile art. 9 nu aduc atingere prevederilor referitoare la raspunderea individuala a angajatorilor din Legea nr. 319/2006.
Art. 11. - Angajatorul trebuie sa raporteze cat mai repede posibil autoritatilor prevazute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de munca grav si/sau mortal, precum si orice pericol grav.
Art. 12. - Angajatorul trebuie sa ia masurile corespunzatoare in functie de tipul si metoda de exploatare:
a) pentru a evita, detecta si combate declansarea si propagarea incendiilor si exploziilor;
b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive si/sau nocive pentru sanatate.
Art. 13. - Angajatorul trebuie sa prevada, sa procure si sa intretina mijloace corespunzatoare de evacuare si salvare pentru a asigura, in caz de pericol, evacuarea lucratorilor de la locurile de munca, rapid si in deplina securitate.
Art. 14. - Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru prevederea sistemelor de alarma si a altor mijloace de comunicare necesare care sa permita, in caz de nevoie, declansarea imediata a operatiunilor de acordare de prim ajutor, evacuare si salvare.
 
CAPITOLUL III
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
 
Art. 15. - Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor luate cu privire la securitatea si sanatatea la locurile de munca, in mod deosebit asupra celor privind punerea in aplicare a prevederilor art. 4-14, fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006.
Art. 16. - Informatiile trebuie sa fie pe intelesul lucratorilor carora le sunt adresate.
Art. 17. - Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.
 
CAPITOLUL IV
Supravegherea medicala
 
Art. 18. - Pentru a asigura supravegherea medicala corespunzatoare a sanatatii lucratorilor, in functie de riscurile privind securitatea si sanatatea lor la locul de munca, se iau masuri in conformitate cu reglementarile legale in domeniu.
Art. 19. - Masurile prevazute la art. 18 se stabilesc astfel incat sa permita fiecarui lucrator sa beneficieze sau sa faca obiectul unei supravegheri a sanatatii, inainte de inceperea activitatilor prevazute la art. 2 si, ulterior, in mod periodic.
Art. 20. - Supravegherea medicala a lucratorilor se asigura in cadrul structurilor medicale de medicina muncii care functioneaza potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii Publice.
 
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
 
Art. 21. - Locurile de munca ce se vor crea dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trebuie sa indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexele nr. 1-3.
Art. 22. - Locurile de munca existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari trebuie sa fie adaptate cerintelor minime de securitate si sanatate prevazute in anexele nr. 1-3.
Art. 23. - In situatia in care, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, locurile de munca sunt supuse unor modificari, extinderi si/sau transformari, angajatorul ia masurile necesare pentru ca aceste modificari, extinderi si/sau transformari sa fie in conformitate cu cerintele minime corespunzatoare prevazute in anexe.
Art. 24. - Anexele nr. 1-3 se adapteaza in functie de evolutia aquis-ului comunitar si a standardizarii cu privire la industria extractiva de suprafata sau subteran si/sau progresul tehnic, evolutia reglementarilor sau specificatiilor internationale ori a noilor descoperiri in domeniul industriei extractive de suprafata sau in subteran.
Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 26. - Dispozitiile din anexe se aplica ori de cate ori acestea sunt cerute de caracteristicile locului de munca, in functie de activitate, de imprejurari sau de un risc specific.
Art. 27. - De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va raporta, la fiecare 5 ani, Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotarari, prezentand totodata punctele de vedere ale partenerilor sociali.
Art. 28. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.
*
Prezenta hotarare transpune Directiva nr. 92/104/CEE privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 404/1992.
 
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 
Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                         Gheorghe Barbu
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Şeres
Ministrul sanatatii publice,
                             Gheorghe Eugen Nicolaescu
p. Ministrul integrarii europene,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
 
 
Bucuresti, 9 august 2006.
Nr. 1.049
 
ANEXA Nr. 1
 
CERINŢE MINIME COMUNE
care se aplica industriei extractive de suprafata sau subteran,
precum si instalatiilor auxiliare de la suprafata
 
1. Supraveghere si organizare
1.1. Organizarea locurilor de munca
1.1.1. Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate incat sa asigure o protectie adecvata impotriva riscurilor.
Ele trebuie mentinute in stare corespunzatoare, iar substantele ori depunerile periculoase trebuie indepartate sau tinute sub supraveghere, pentru a nu pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor.
1.1.2. Posturile de lucru trebuie proiectate si realizate dupa principii ergonomice, tinandu-se seama de necesitatea lucratorilor de a urmari derularea operatiunilor de la postul lor de lucru.
1.1.3. Lucratorii izolati din posturile de lucru trebuie sa beneficieze de supraveghere adecvata sau de mijloace de telecomunicatie.
1.2. Persoana responsabila
La orice loc de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe in permanenta o persoana responsabila care sa aiba calitatile si competenta acestei functii, desemnata de angajator.
Angajatorul poate sa isi asume insusi responsabilitatea pentru locul de munca la care se face referire in paragraful anterior, daca are calitatile si competenta cerute.
1.3. Supravegherea
Pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor pe parcursul desfasurarii tuturor activitatilor, trebuie asigurata supravegherea prin persoane care au calitatile si competenta cerute de aceasta functie, desemnate de catre angajator sau in numele acestuia, actionand in interesul acestuia.
Supraveghetorul trebuie sa efectueze vizite de control la posturile de munca ocupate cel putin o data pe parcursul unui schimb, daca documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru.
Angajatorul poate sa isi asume personal responsabilitatea supravegherii la care se face referire in primul si al doilea paragraf, daca are calitatile si competenta necesare.
1.4. Lucratori competenti
La fiecare lot de munca ocupat de lucratori trebuie sa existe in permenenta un numar suficient de lucratori care sa aiba calitatile, experienta si pregatirea necesare pentru a indeplini sarcinile ce le sunt incredintate.
1.5. Informare, instruire si pregatire
Lucratorii trebuie sa beneficieze de informare, instruire si pregatire sau de reciclare profesionala necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lor.
Angajatorul trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc instructiuni pe intelesul lor, astfel incat sa nu puna in pericol propria securitate si sanatate sau pe a celorlalti lucratori.
1.6. Instructiuni scrise
Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instructiuni scrise, care sa cuprinda reguli ce trebuie respectate in scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor si al utilizarii in siguranta a utilajelor.
Aceste instructiuni trebuie sa includa informatii cu privire la utilizarea echipamentelor de interventie, precum si la masurile ce trebuie luate la locul de munca sau in apropierea acestuia, in caz de urgenta.
1.7. Metode sigure de lucru
La fiecare loc de munca sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.
1.8. Permise de lucru
Atunci cand documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrarilor periculoase si pentru executarea lucrarilor care in mod normal nu sunt periculoase, dar care, in interactiune cu alte activitati, pot genera pericole grave.
Permisele de lucru trebuie emise inainte de inceperea lucrului de catre persoana desemnata in acest scop si trebuie sa specifice conditiile ce trebuie indeplinite si masurile ce trebuie luate inainte, in timpul lucrului si dupa lucru.
1.9. Revizuirea periodica a masurilor de securitate si de sanatate
Angajatorul are obligatia sa asigure revizuirea periodica a masurilor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securitatii si sanatatii.
2. Utilaje si instalatii mecanice si electrice
2.1. Generalitati
In momentul alegerii, instalarii, punerii in functiune, exploatarii si intretinerii utilajelor mecanice si electrice trebuie sa se acorde atentia cuvenita securitatii si sanatatii lucratorilor, luandu-se in considerare prevederi din prezenta hotarare, din Hotararea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, precum si ale legislatiei nationale care transpun Directiva 89/655/CEE.
Daca instalatiile sunt amplasate intr-o zona in care exista sau poate exista riscul de incendiu ori de explozie datorat aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci ele trebuie sa corespunda utilizarii intr-o astfel de zona.
Utilajele trebuie sa fie prevazute, daca este necesar, cu dispozitive de protectie corespunzatoare si sisteme de securitate in caz de avarie.
2.2. Dispozitii specifice
Instalatiile si utilajele mecanice trebuie sa prezinte o rezistenta suficienta, fara defecte evidente si sa corespunda scopului pentru care au fost realizate.
Utilajele si instalatiile electrice trebuie sa fie de capacitatea si puterea corespunzatoare scopului pentru care au fost realizate.
Utilajele si instalatiile mecanice si electrice trebuie sa fie instalate si protejate astfel incat sa previna pericolele.
3. Intretinere
3.1. Intretinere generala
Verificarea sistematica, intretinerea, precum si testarea utilajelor si instalatiilor mecanice si electrice se fac in baza unui program (grafic) de revizii si reparatii stabilit conform reglementarilor tehnice.
Intretinerea, verificarea si testarea oricarei parti a instalatiei sau utilajului trebuie efectuate de catre o persoana competenta.
Procesele-verbale de verificare si testare trebuie intocmite si pastrate in mod corespunzator.
3.2. Intretinerea echipamentului de protectie
Echipamentul de protectie trebuie sa fie adecvat, pregatit pentru utilizare si in stare de functionare in orice moment.
Intretinerea trebuie efectuata tinandu-se seama de activitatile exercitate.
4. Protectia impotriva riscului de explozie, a atmosferelor nocive si a riscului de incendiu
4.1. Generalitati
4.1.1. Trebuie luate masuri pentru evaluarea prezentei substantelor nocive si/sau potential explozive in atmosfera si pentru masurarea concentratiei acestora.
Atunci cand documentul de securitate si sanatate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care sa inregistreze si sa masoare concentratiile de gaze, automat si continuu, in punctele mentionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare automata a instalatiilor electrice si sisteme de oprire automata a motoarelor cu ardere interna.
Daca sunt prevazute masuratori automate, valorile determinate trebuie inregistrate si pastrate asa cum este prevazut in documentul de securitate si sanatate.
4.1.2. Se interzice fumatul in zonele care prezinta pericole specifice de incendiu sau explozie.
Executarea unor lucrari cu flacara deschisa la locurile de munca care pot prezenta un risc de incendiu sau explozie este interzis, cu exceptia cazurilor cand au fost luate masurile de securitate corespunzatoare pentru prevenirea declansarii incendiilor sau exploziilor, precum si a propagarii acestora.
4.2. Protectia impotriva riscului exploziilor
4.2.1. Trebuie luate toate masurile necesare pentru combaterea formarii si acumularii atmosferelor explozive.
4.2.2. In interiorul zonelor care prezinta risc de explozie trebuie luate toate masurile necesare pentru a impiedica aprinderea atmosferei explozive.
 4.2.3. Pentru prevenirea exploziilor se stabileste un plan detaliat cu privire la echipamentele de lucru si masurile necesare ce trebuie luate.
4.3. Protectia impotriva atmosferelor nocive
4.3.1. Acolo unde se acumuleaza sau exista riscul sa se acumuleze in atmosfera substante nocive, trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a se asigura:
a) retinerea lor la sursa; sau
b) captarea la sursa ori eliminarea; sau
c) diminuarea acumularilor acestor substante, astfel incat sa nu existe riscuri pentru lucratori.
Sistemul trebuie sa fie capabil sa disperseze aceste substante nocive astfel incat sa nu prezinte niciun risc pentru lucratori.
4.3.2. In zonele in care lucratorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sanatatea lor, pe langa echipamentele individuale de protectie respiratorie, trebuie sa existe un numar suficient de aparate respiratorii si echipamente de reanimare corespunzatoare.
In asemenea cazuri, trebuie sa fie prezent la locul de munca un numar suficient de lucratori instruiti care sa foloseasca asemenea echipamente.
Aparatele respiratorii si echipamentele de reanimare trebuie sa fie depozitate si intretinute corespunzator.
4.3.3. In cazul in care gazele toxice sunt sau pot aparea in atmosfera locului de munca, trebuie sa existe un plan de aparare care sa precizeze echipamentele disponibile si masurile preventive adoptate.
4.4. Protectia impotriva incendiilor
4.4.1. Oriunde se proiecteaza, se construiesc, se doteaza, se dau in folosinta, se exploateaza sau se intretin locuri de munca, trebuie luate masurile adecvate pentru prevenirea declansarii si propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate in documentul de securitate si sanatate.
Trebuie sa fie stabilite prevederi pentru stingerea rapida si eficienta a oricarui incendiu.
4.4.2. Locurile de munca trebuie sa fie dotate cu echipamente adecvate pentru stingerea incendiului si, daca este necesar, cu detectoare de incendiu si sisteme de alarma.
4.4.3. Echipamentele neautomate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si simplu de manipulat si, daca este necesar, protejate contra riscurilor de deteriorare.
4.4.4. La locul de munca trebuie pastrat un plan de prevenire si stingere a incendiilor care sa precizeze masurile ce trebuie luate, in conformitate cu prevederile art. 4-14 din hotarare, pentru prevenirea declansarii si propagarii, detectarea si stingerea incendiilor.
4.4.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie sa fie semnalizat in conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.
Aceste panouri de semnalizare trebuie sa fie rezistente si amplasate in puncte corespunzatoare.
5. Explozivi si dispozitive de amorsare
Operatiunile de depozitare, transport si utilizare a explozivilor si dispozitivelor de amorsare trebuie sa fie executate de catre persoane competente, autorizate corespunzator.
Aceste operatiuni trebuie organizate si efectuate astfel incat sa nu constituie niciun pericol pentru lucratori.
6. Cai de circulatie
6.1. La locul de munca accesul trebuie sa se faca fara pericol si, in caz de urgenta, evacuarea trebuie sa se efectueze rapid si in conditii de siguranta.
6.2. Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare, trebuie sa fie calculate, dimensionate si amplasate astfel incat pietonii sau vehiculele sa le poata utiliza usor, in deplina securitate si conform destinatiei lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie sa nu fie periclitati de niciun pericol.
6.3. Caile utilizate pentru traficul pietonal si/sau traficul de marfuri trebuie sa fie dimensionate in concordanta cu numarul de utilizatori potentiali si cu tipul de intreprindere.
Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevazuta o distanta de securitate corespunzatoare pentru pietoni.
6.4. Intre caile de circulatie destinate vehiculelor si porti, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare si scari trebuie sa existe o distanta de securitate.
6.5. Traseul cailor de circulatie si acces pentru vehicule si pentru pietoni trebuie sa fie semnalizat vizibil pentru a se asigura protectia lucratorilor.
6.6. Atunci cand vehiculele sau masinile intra la locurile de munca, trebuie stabilite regulile de circulatie necesare.
7. Locuri de munca in aer liber
7.1. Posturile de lucru, caile de circulatie si alte amplasamente sau instalatii in aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de catre lucratori in decursul activitatii lor, trebuie sa fie astfel organizate incat circulatia pietonilor sau a vehiculelor sa se faca in conditii de securitate.
7.2. Locurile de munca in aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzator prin lumina artificiala, atunci cand lumina zilei este insuficienta.
7.3. Atunci cand lucratorii isi desfasoara activitatea la posturi de lucru in aer liber, acestea trebuie sa fie amenajate astfel incat lucratorii:
a) sa fie protejati contra conditiilor atmosferice nefavorabile si, daca este necesar, contra caderii de obiecte;
b) sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive si nici la influente exterioare nocive;
c) sa poata parasi rapid locul de munca si sa li se poata acorda rapid ajutor in caz de pericol;
d) sa nu alunece sau sa cada.
8. Zone periculoase
8.1. Zonele periculoase trebuie semnalizate vizibil.
8.2. Atunci cand locurile de munca cuprind zone periculoase in care, datorita naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a lucratorilor sau a obiectelor, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive care sa impiedice intrarea in zona a lucratorilor fara atributii de serviciu.
8.3. Trebuie luate masuri corespunzatoare care sa protejeze lucratorii care sunt autorizati sa intre in zonele de pericol.
9. Cai si iesiri de urgenta
9.1. In caz de pericol, lucratorii trebuie sa poate evacua rapid si in conditii de securitate maxima toate locurile de munca.
9.2. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct spre exterior sau intr-o zona de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.
9.3. Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se fac in functie de folosirea, dotarea si dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane prezente.
9.4. Usile de la iesirile de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
Usile de la iesirile de urgenta trebuie sa fie inchise astfel incat sa poata fi deschise usor si repede de catre persoanele care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.
9.5. Usile de la iesirile de urgenta nu trebuie incuiate cu lacat, broasca cu cheie sau alt sistem de zavorare.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces catre acestea trebuie sa fie libere, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment, fara piedici.
9.6. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute si cu iluminare de siguranta de intensitate corespunzatoare, in eventualitatea unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica.
9.7. Caile si iesirile de urgenta specifice trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.
10. Mijloace de evacuare si salvare
10.1. Lucratorii trebuie sa fie instruiti cu privire la masurile corespunzatoare ce trebuie luate in caz de urgenta.
10.2. Echipamentele de salvare trebuie pregatite in vederea utilizarii si depozitate in spatii corespunzatoare, usor accesibile. Aceste spatii trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.
11. Exercitii de securitate
La toate locurile de munca ocupate in mod obisnuit de lucratori trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate.
Scopul principal al acestor exercitii este de a forma deprinderile si de a verifica aptitudinile lucratorilor desemnati sa utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare in caz de pericol.
De asemenea, lucratorii trebuie sa exerseze asupra modului de folosire, manipulare sau exploatare corecta a acestor echipamente.
12. Echipamente de prim ajutor
12.1. Echipamente de prim ajutor trebuie sa se gaseasca in permanenta acolo unde conditiile de munca impun acest lucru si sa fie corespunzatoare, in functie de activitatea desfasurata.
Aceste echipamente trebuie sa fie semnalizate corespunzator si usor accesibile.
12.2. In functie de importanta locurilor de munca, a tipului de activitate care se desfasoara si de frecventa accidentelor presupuse a avea loc, trebuie sa fie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor.
In aceste incaperi instructiunile de prim ajutor trebuie sa fie lizibile si afisate la loc vizibil.
12.3. Incaperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalatii si echipamente de prim ajutor indispensabile si usor accesibile brancardierilor.
Acestea trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale care transpun Directiva 92/58/CEE.
12.4. Materialele de prim ajutor trebuie sa existe la locurile de munca unde conditiile de munca impun acest lucru.
Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa fie usor accesibile.
12.5. Un numar suficient de lucratori trebuie sa fie instruiti cu privire la utilizarea echipamentelor si materialelor de prim ajutor prevazute.
13. Iluminarea naturala si artificiala
13.1. Fiecare loc de munca trebuie sa dispuna de o iluminare suficienta care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor.
13.2. Locurile de munca trebuie sa primeasca, pe cat posibil, lumina naturala suficienta si, tinandu-se seama de conditiile climaterice, sa fie prevazute cu dispozitive de iluminare artificiala adecvata pentru a se asigura securitatea si sanatatea lucratorilor.
13.3. Instalatiile de iluminat din incaperile de lucru si de pe caile de acces trebuie sa fie amplasate astfel incat tipul iluminarii sa nu prezinte un risc de accidentare pentru lucratori.
13.4. Locurile de munca in care lucratorii sunt expusi in mod deosebit riscurilor in caz de intrerupere a iluminarii artificiale trebuie sa fie prevazute cu iluminare de siguranta cu o intensitate suficienta.
Daca nu este posibil, lucratorii trebuie sa fie dotati cu lampi individuale.
14. Instalatii sanitare
14.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
 14.1.1. Lucratorii trebuie sa aiba la dispozitie vestiare corespunzatoare, daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe in alte incaperi.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.
14.1.2. Vestiarele trebuie sa fie de dimensiuni suficient de mari si sa aiba dotarile care sa permita fiecarui lucrator sa-si tina hainele incuiate in timpul lucrului.
Daca imprejurarile o justifica (de exemplu, substante periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru imbracamintea de lucru trebuie sa fie separate de cele pentru imbracamintea personala.
Trebuie sa existe dotarile necesare pentru ca fiecare lucrator sa poata sa isi puna la uscat hainele de lucru.
14.1.3. Trebuie prevazute vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si pentru femei.
14.1.4. Daca nu sunt necesare vestiare, in conformitate cu prevederile pct. 14.1.1, atunci fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc pentru pastrarea imbracamintei.
14.2. Dusuri si chiuvete
14.2.1. La dispozitia lucratorilor trebuie puse dusuri corespunzatoare in numar suficient, tinandu-se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igiena.
Trebuie prevazute sali de dusuri separate pentru barbati si femei sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre barbati si femei.
14.2.2. Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare incat sa permita fiecarui lucrator sa isi faca toaleta in conditii de igiena corespunzatoare, fara sa fie deranjat.
Dusurile trebuie sa dispuna de apa rece si calda.
14.2.3. Daca, in conformitate cu prevederile pct. 14.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare dusuri, trebuie sa existe chiuvete corespunzatoare in numar suficient, cu apa rece si calda, plasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor.
Daca este necesar, din motive de decenta, vor fi prevazute chiuvete separate pentru barbati si femei sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre barbati si femei.
14.3. Toalete si chiuvete
In apropierea posturilor de lucru lucratorii trebuie sa dispuna de camere de repaus, vestiare si sali de dusuri sau chiuvete, precum si de incaperi dotate cu un numar suficient de toalete si chiuvete.
Trebuie prevazute toalete separate pentru femei si barbati sau utilizarea acestora trebuie sa se faca separat de catre femei si barbati.
In cazul industriei extractive in subteran, instalatiile sanitare la care se refera prezentul punct pot fi amplasate la suprafata.
15. Haldele de steril si alte zone de descarcare a sterilului
Depozitele de steril, haldele si alte zone de depozitare a sterilului, precum si bazinele de decantare trebuie sa fie proiectate, construite, exploatate si intretinute astfel incat sa se asigure stabilitatea lor, precum si securitatea si sanatatea lucratorilor.
16. Instalatii auxiliare de suprafata (dispozitii suplimentare speciale)
16.1. Stabilitate si soliditate
Locurile de munca trebuie sa fie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate si intretinute de o asemenea maniera pentru a rezista fortelor exterioare la care ar putea fi supuse.
Ele trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare destinatiei lor.
16.2. Pardoselile, peretii, plafoanele si acoperisurile incaperilor
16.2.1. Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase; ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
Locurile de munca in care sunt instalate posturi de lucru trebuie sa prezinte o izolatie termica suficienta, tinandu-se seama de tipul intreprinderii si de efortul fizic al lucratorilor.
16.2.2. Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din incaperi trebuie sa fie curatate si renovate ori de cate ori este nevoie pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
16.2.3. Peretii transparenti sau translucizi, in special cei complet din sticla, din incaperile sau din apropierea locurilor de munca si a cailor de acces trebuie sa fie semnalizati vizibil si confectionati din material securizat sau separati de aceste locuri de munca si de caile de acces, astfel incat lucratorii sa nu vina in contact cu glasvandurile sau sa fie raniti in cazul spargerii lor.
16.2.4. Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de rezistente este permis numai daca se realizeaza dotarea cu echipamente care sa asigure desfasurarea lucrului in deplina securitate.
16.3. Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor libertatea de miscare la posturile de lucru
16.3.1. Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, inaltime si un volum de aer corespunzatoare, permitand lucratorilor sa isi execute sarcinile fara risc pentru securitatea, sanatatea sau confortul lor.
16.3.2. Dimensiunile suprafetei neocupate a postului de lucru trebuie sa permita lucratorilor suficienta libertate de miscare si sa le dea posibilitatea sa isi desfasoare munca in deplina securitate.
16.4. Ferestre si luminatoare
16.4.1. Ferestrele, luminatoarele si sistemele de ventilatie prevazute cu dispozitive de deschidere, reglare si blocare trebuie proiectate astfel incat functionarea acestora sa se faca in deplina siguranta.
Amplasarea lor trebuie sa nu constituie un risc pentru lucratori atunci cand sunt deschise.
16.4.2. Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie curatate fara riscuri pentru personalul care efectueaza astfel de lucrari.
16.5. Usi si porti
16.5.1. Pozitia, numarul si dimensiunile usilor si portilor, precum si materialele din care sunt confectionate sunt prevazute in functie de natura si utilizarea incaperilor sau incintelor.
16.5.2. Usile transparente trebuie semnalizate corespunzator la nivelul vederii.
16.5.3. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa fie prevazute cu panouri transparente.
16.5.4. Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt din materiale securizate si daca exista posibilitatea ca lucratorii sa fie raniti prin spargerea lor, suprafetele trebuie protejate impotriva spargerii.
16.5.5. Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea acestora de pe sine si caderea in mod neasteptat.
16.5.6. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice caderea acestora in mod neasteptat.
16.5.7. Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie semnalizate corespunzator.
Trebuie sa existe posibilitatea de a fi deschise in orice moment, cu usurinta, din interior si fara ajutor special.
Atunci cand locurile de munca sunt ocupate de lucratori trebuie sa existe posibilitatea de a fi deschise.
16.5.8. In imediata apropiere a portilor destinate in principal traficului de vehicule, daca acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie sa fie prevazute porti pentru pietoni semnalizate vizibil si libere in permanenta.
16.5.9. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara risc de accidentare a lucratorilor. Ele trebuie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta usor de identificat si accesibile, sa se deschida automat in caz de intrerupere a alimentarii cu energie sau sa poata fi deschise manual.
16.6. Aerisirea locurilor de munca inchise.
16.6.1. In locurile de munca inchise trebuie sa se asigure o cantitate suficienta de aer proaspat, avandu-se in vedere metodele de lucru folosite si eforturile fizice ale lucratorilor.
Daca se utilizeaza o instalatie de ventilatie, ea trebuie mentinuta in stare de functionare.
Un sistem de control trebuie sa semnalizeze orice defectiune, daca acest lucru poate afecta sanatatea lucratorilor.
16.6.2. Daca sunt utilizate instalatiile de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, ele trebuie sa functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie expusi la curenti de aer care sa le creeze disconfort.
Orice depunere sau murdarie care poate antrena un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea atmosferei trebuie eliminata fara intarziere.
16.7. Temperatura din incaperi
16.7.1. In timpul lucrului temperatura din incaperile unde exista posturi de lucru trebuie sa fie adecvata pentru organismul uman, avandu-se in vedere metodele de lucru aplicate si eforturile fizice impuse lucratorilor.
16.7.2. Temperatura din camerele de repaus, din incaperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine si din camerele de prim ajutor trebuie sa corespunda destinatiilor specifice ale acestor incaperi.
16.7.3. Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea unor efecte excesive ale luminii solare la locurile de munca, in functie de tipul activitatii si de natura locului de munca.
16.8. Camerele de repaus
16.8.1. Atunci cand securitatea si sanatatea lucratorilor o cer, tinandu-se seama de tipul activitatii sau de efectivele care depasesc un anumit numar de persoane, lucratorii trebuie sa dispuna de o camera de repaus usor accesibila.
Aceasta dispozitie nu se aplica daca lucratorii isi desfasoara activitatea in birouri sau in camere de lucru similare, care ofera posibilitatea de relaxare in timpul pauzelor.
16.8.2. Camerele de repaus trebuie sa fie suficient de mari si sa fie dotate cu un numar corespunzator de mese si scaune cu spatar, in functie de numarul lucratorilor.
16.8.3. In camerele de repaus trebuie luate masuri pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului creat de fumul de tigara.
16.8.4. Atunci cand in timpul programului de lucru se produc intreruperi cu regularitate si in mod frecvent si nu exista camera de repaus, trebuie puse la dispozitie alte alte camere in care lucratorii sa poata sta in timpul intreruperilor, ori de cate ori securitatea si sanatatea lucratorilor o justifica.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protectia nefumatorilor impotriva disconfortului provocat de fumul de tigara.
17. Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie orizontala, in conditii corespunzatoare.
18. Lucratori cu handicap
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu handicap, daca este cazul.
Aceasta dispozitie se refera, in special, la usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, toaletele si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu handicap.
 
ANEXA Nr. 2
 
CERINŢE MINIME SPECIALE
aplicabile industriei extractive de suprafata
 
1. Generalitati
1.1. Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotarare, angajatorul care raspunde de locul de munca trebuie sa se asigure ca documentul de securitate si sanatate precizeaza ca s-au luat toate masurile necesare pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor atat in situatii normale, cat si in situatii critice.
1.2. Documentul de securitate si sanatate trebuie actualizat periodic si ori de cate ori este nevoie si prezentat la inspectia locului de munca.
Lucrarile trebuie executate in conformitate cu documentul de securitate si sanatate.
2. Exploatarea
2.1. Lucrarile trebuie planificate tinandu-se seama de prevederile din documentul de securitate si sanatate referitoare la riscurile de surpare si alunecare de teren.
Ca masura preventiva, trebuie sa se defineasca inaltimea si panta fronturilor de descoperta si de extractie in functie de natura si stabilitatea terenului, precum si de metodele de exploatare.
2.2. Treptele si caile de circulatie trebuie sa prezinte stabilitate adaptata utilajelor utilizate.
Ele trebuie sa fie amenajate si intretinute astfel incat deplasarea utilajelor sa se faca in conditii de securitate.
2.3. Inainte de inceperea sau reluarea lucrarilor, fronturile de descoperta si extractie de deasupra suprafetelor de lucru sau cailor de circulatie trebuie controlate pentru a se asigura ca nu exista blocuri sau roci dislocate.
In cazul in care este necesar, trebuie efectuata indepartarea acestora.
2.4. Exploatarea fronturilor si zonelor de descarcare a sterilului trebuie efectuata astfel incat sa nu creeze instabilitate.
 
ANEXA Nr. 3
 
CERINŢE MINIME SPECIALE
aplicabile industriei extractive de subteran
 
1. Generalitati
1.1. Fara a aduce atingere prevederilor art. 5-7 din hotarare, angajatorul care raspunde de locul de munca trebuie sa se asigure ca documentul de securitate si sanatate precizeaza ca au fost luate toate masurile necesare pentru protectia securitatii si sanatatii lucratorilor atat in situatii normale, cat si in situatii critice.
Documentul de securitate si sanatate trebuie actualizat periodic si ori de cate ori este nevoie si prezentat la inspectia locului de munca.
Lucrarile trebuie executate in conformitate cu documentul de securitate si sanatate.
2. Planul abatajelor din subteran
2.1. Planurile lucrarilor miniere subterane trebuie sa fie intocmite la o scara care sa ofere o reprezentare clara, in conformitate cu Ordinul ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 65/133/2003 privind aprobarea Regulamentului de topografie miniera.
In afara de galerii si zonele de extractie, trebuie reprezentate toate lucrarile miniere cunoscute, care pot influenta exploatarea si securitatea.
Ele trebuie sa fie usor accesibile si sa fie pastrate atat timp cat este necesar, din motive de securitate.
2.2. Planurile si desenele abatajelor, precum si ale altor lucrari miniere subterane trebuie sa fie actualizate periodic si ori de cate ori este nevoie si sa se gaseasca in permanenta la locul de munca.
3. Iesiri
Orice exploatare subterana trebuie sa aiba acces la suprafata prin cel putin doua iesiri separate, construite solid si usor accesibile lucratorilor din subteran.
Cand circulatia prin aceste iesiri necesita un efort important din partea lucratorilor, ele trebuie sa fie prevazute cu mijloace mecanice pentru transportul lucratorilor.
4. Lucrari miniere
Lucrarile miniere subterane in care se executa diverse activitati trebuie sa fie construite, exploatate, echipate si intretinute astfel incat lucratorii sa poata lucra si circula in ele cu riscuri minime.
Galeriile trebuie sa fie prevazute cu panouri indicatoare pentru a permite orientarea lucratorilor.
5. Transport
5.1. Instalatiile sau mijloacele de transport trebuie sa fie instalate, amenajate, exploatate si intretinute astfel incat sa se asigure securitatea si sanatatea lucratorilor care le conduc, le utilizeaza sau se afla in vecinatatea lor.
5.2. Transportul cu ajutorul instalatiilor mecanice trebuie sa faca obiectul unei montari corespunzatoare si al unor instructiuni scrise, afisate la locul de exploatare.
6. Sustinerea si stabilitatea lucrarilor miniere
Sustinerea lucrarilor miniere trebuie efectuata cat mai repede posibil dupa excavare, in afara cazurilor in care stabilitatea lucrarii nu conditioneaza securitatea lucratorilor. Aceasta sustinere trebuie sa fie realizata in conformitate cu monografiile de armare si instructiunile scrise si elaborate in acest sens.
Lucrarile miniere in care este permis accesul lucratorilor trebuie sa fie controlate periodic din punctul de vedere al sustinerii si stabilitatii lucrarii si intretinute in mod corespunzator.
7. Aeraj
7.1. Toate lucrarile din subteran la care este permis accesul trebuie sa fie aerisite in mod corespunzator.
Trebuie prevazut un aeraj permanent pentru a se mentine cu o marja suficienta de securitate:
a) o atmosfera sanatoasa;
b) o atmosfera in care riscurile de explozie si de prafuri respirabile sunt sub control;
c) o atmosfera in care conditiile de munca sunt corespunzatoare in timpul lucrului, tinandu-se seama de metodele de lucru aplicate si de eforturile fizice impuse lucratorilor.
7.2. Cand aerajul natural nu permite indeplinirea prevederilor pct. 7.1, aerajul principal trebuie sa fie asigurat cu una sau mai multe statii de ventilatoare principale.
Trebuie luate masuri pentru asigurarea stabilitatii si continuitatii aerajului.
Depresiunea ventilatoarelor principale trebuie sa fie supravegheata in mod continuu si pentru semnalizarea opririlor intempestive trebuie prevazut un dispozitiv automat de alarma.
7.3. Parametrii de aeraj trebuie masurati si inregistrati periodic.
Proiectul de aeraj, care sa indice parametrii caracteristici utili ai sistemului de aeraj, trebuie elaborat, actualizat periodic si sa fie disponibil la locul de munca.
8. Mine grizutoase
8.1. Se considera grizutoasa orice exploatare subterana in care exista posibilitatea degajarii de metan intr-o cantitate care nu exclude riscul formarii unei atmosfere explozive.
8.2. Aerajul principal trebuie sa fie asigurat prin una sau mai multe statii de ventilatoare mecanice.
8.3. Exploatarea trebuie sa se faca tinandu-se seama de degajarile de metan.
Trebuie luate masuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor generate de metan.
8.4. Aerajul partial trebuie sa fie limitat la lucrarile de pregatire si de salvare, precum si la locurile de munca legate direct la curentul principal de aeraj.
Abatajele aflate in exploatare pot fi aerisite cu instalatii de aeraj partial numai daca au fost luate masuri corespunzatoare pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.
8.5. Parametrii de aeraj prevazuti la pct. 7.3 trebuie sa fie completati prin determinari ale concentratiei de metan.
Daca documentul de securitate si sanatate prevede, concentratia de metan trebuie sa fie masurata continuu in curentul de iesire al aerului din abatajele la care depilarea substantei minerale utile se face mecanizat, precum si la lucrarile de pregatire in fund de sac, la care avansarea se face, de asemenea, mecanizat.
8.6. In minele grizutoase se pot folosi numai explozivi si mijloace de initiere de siguranta.
8.7. Prevederile pct. 4.1.2 din anexa nr. 1 se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) sunt interzise fumatul, detinerea de tutun pentru fumat si orice obiect care poate fi folosit la producerea flacarii;
b) lucrarile de taiere cu flacara, de sudura sau alte activitati similare la care se impune folosirea flacarii deschise sunt permise numai in imprejurari exceptionale si in conditiile unor masuri specifice care sa garanteze securitatea si sanatatea lucratorilor.
9. Mine sau cariere care contin praf inflamabil
9.1. Minele de carbuni sunt considerate mine cu praf inflamabil daca documentul de securitate si sanatate precizeaza ca orice strat exploatat poate produce praf astfel incat sa propage o explozie.
9.2. In minele cu praf inflamabil, prevederile prevazute la pct. 8.6 si 8.7 se aplica mutatis mutandis.
9.3. Pentru reducerea depunerilor de praf inflamabil, indepartarea si neutralizarea sau fixarea acestora se iau masuri corespunzatoare.
9.4. Propagarea exploziilor de praf inflamabil si/sau metan, care pot declansa alte explozii de praf inflamabil, trebuie sa fie limitata prin instalarea unui sistem de baraje pentru limitarea exploziilor.
Amplasarea acestor baraje trebuie sa fie precizata intr-un document actualizat periodic si disponibil la locul de munca.
10. Degajari instantanee de gaz, lovituri de acoperis si eruptii de apa
10.1. In zonele in care se pot produce degajari instantanee de gaz cu sau fara eruptii de material marunt, lovituri de acoperis sau eruptii de apa, trebuie conceput si pus in aplicare un program de exploatare astfel incat sa se asigure, pe cat posibil, un sistem de munca sigur, precum si protectia lucratorilor.
10.2. Trebuie luate masuri pentru identificarea zonelor de risc, pentru protejarea lucratorilor in lucrarile miniere care se afla in apropiere sau traverseaza aceste zone, precum si pentru controlarea acestor riscuri.
11. Incendii, arderi si incalzire
11.1. Trebuie luate masuri pentru prevenirea si detectarea la timp a aprinderilor spontane.
11.2. Introducerea materialelor inflamabile in lucrarile miniere subterane trebuie sa fie limitata la cantitatea strict necesara.
11.3. Atunci cand este necesara utilizarea fluidelor hidraulice (fluide pentru transmiterea energiei mecanice hidrostatice si/sau hidrocinetice) trebuie utilizate numai fluide greu inflamabile, in scopul evitarii riscului de incendiu si propagarii sale.
Fluidele hidraulice trebuie sa corespunda specificatiilor si conditiilor de testare referitoare la rezistenta la foc, precum si criteriilor de igiena.
Cand se utilizeaza fluide hidraulice care nu corespund specificatiilor, conditiilor si criteriilor prevazute la al doilea paragraf, trebuie luate masuri suplimentare pentru evitarea riscului sporit de incendiu si propagarea sa.
12. Masuri de precautie privind evacuarea lucratorilor
Pentru a se putea retrage in siguranta atunci cand este necesar, fiecare lucrator trebuie sa dispuna de o masca de autosalvare pentru protectia respiratorie pe care trebuie sa o aiba permanent la indemana.
Ei trebuie sa fie instruiti cu privire la utilizarea acestor masti de autosalvare.
Aceste masti de autosalvare trebuie sa ramana permanent la locul de munca, iar starea lor de functionare trebuie sa fie controlata cu regularitate.
13. Iluminare
Prevederile pct. 13 din anexa nr. 1 se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) lucratorii trebuie sa dispuna de o lampa individuala, adaptata utilizarii;
b) pe cat posibil, posturile de lucru trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa permita o iluminare artificiala corespunzatoare, in scopul protejarii securitatii si sanatatii lucratorilor;
c) instalatiile de iluminat trebuie sa fie astfel plasate incat tipul de iluminare prevazut sa nu antreneze riscuri de accidentare pentru lucratori.
14. Controlul prezentei in subteran
In orice moment trebuie sa fie posibila cunoasterea cu exactitate a persoanelor aflate in subteran.
15. Organizarea salvarii
Pentru a permite desfasurarea unei actiuni rapide si eficiente in eventualitatea unui incident major, trebuie sa fie organizata o echipa de salvare corespunzatoare.
Aceasta echipa de salvare trebuie sa dispuna de un numar suficient de salvatori antrenati si dotati cu echipament de salvare corespunzator, pentru a putea interveni in toate locurile exploatarii subterane sau a lucrarilor de exploatare in curs.