Hotarare de Guvern nr. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 30 septembrie 2002
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - (1) Prezenta hotarare se aplica produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, nereglementate prin acte normative specifice referitoare la conditiile de introducere pe piata a produselor, respectiv a serviciilor.
(2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica produselor furnizate ca antichitati sau ca obiecte muzeistice.
(3) In sensul prezentei hotarari, prin introducere pe piata se intelege actiunea de a face disponibil contra cost sau gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau reconditionat ori serviciu, in vederea distribuirii, utilizarii, respectiv prestarii.
(4) Persoana responsabila cu introducerea pe piata a produselor este producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau orice persoana fizica ori juridica, dupa caz.
Art. 2. - Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si a serviciilor numai in conditiile in care acestea nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.
Art. 3. - (1) Pentru produsele nealimentare noi si serviciile prevazute la art. 2 alin. (1) producatorul, respectiv prestatorul de servicii, sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul in Romania, trebuie sa asigure, sa garanteze si sa declare ca acestea nu pericliteaza viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, in situatia in care sunt instalate, utilizate, intretinute sau prestate, dupa caz, conform destinatiei si documentelor normative definite conform prevederilor prezentei hotarari.
(2) In situatia in care producatorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul in Romania, obligatia prevazuta la alin. (1) revine importatorului.
(3) Pentru produsele nealimentare folosite sau reconditionate, prevazute la art. 2, obligatia prevazuta la alin. (1) revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata.
Art. 4. - (1) Se considera ca sunt respectate cerintele referitoare la protectia vietii, sanatatii, securitatii muncii si protectiei mediului si se admit introducerea pe piata a produselor nealimentare noi si prestarea serviciilor numai daca sunt insotite de declaratia de conformitate intocmita pe propria raspundere de catre producator, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul in Romania.
(2) In situatia in care producatorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul in Romania, obligatiile prevazute la alin. (1) revin importatorului.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaratia de conformitate si se admite introducerea pe piata a produselor care poarta marcajul european de conformitate CE prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
Art. 5. - Se admite introducerea pe piata a produselor nealimentare folosite sau reconditionate numai daca sunt insotite de declaratia de conformitate intocmita pe propria raspundere de catre persoana responsabila cu introducerea pe piata a acestora.
Art. 6. - (1) Declaratia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau serviciului, dupa caz, prin respectarea carora se asigura securitatea vietii, sanatatii, muncii si protectia mediului.
(2) Documentele normative prevazute la alin. (1) pot fi standarde, specificatii tehnice si/sau coduri de buna practica.
(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezinta in termen de 72 de ore de la solicitare, traduse in limba romana daca este cazul.
(4) Modelul declaratiei de conformitate este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare si se redacteaza in limba romana.
Art. 7. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate ori interzicerea prestarii serviciilor necorespunzatoare, dupa caz;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 si ale art. 6, referitoare la obligatia ca produsele sau prestarea serviciilor sa fie insotite de declaratia de conformitate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piata a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate sau prestarii serviciilor pana la o data stabilita de organul de control impreuna cu persoana responsabila cu introducerea pe piata, pentru eliminarea neconformitatii.
(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002.
Art. 8. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele specializate ale administratiei publice care au atributii de control cu privire la introducerea pe piata a produselor si prestarea serviciilor, in conditiile legii.
Art. 9. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului inconjurator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul apelor si protectiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul integrarii europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,
Silvia Ciornei
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Rovana Plumb, secretar de stat
Bucuresti, 10 septembrie 2002.
Nr. 1022.
ANEXA
DECLARATIE DE CONFORMITATE
Nr. ................
                   
   Noi, ..........................................................................,
(denumirea completa a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
   ...............................................................................,
(sediul)
   cu Certificat de inregistrare/Autorizatie nr. .............../.................,
asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art.
   5 din Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si
   serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si
   protectia mediului, ca produsul/serviciul ......................................
................................................................................
(denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului, sarjei sau seriei,
eventual sursele si numarul de exemplare)
   la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea,
   securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este in
   conformitate cu: ...............................................................
................................................................................
(titlul si/sau numarul si data publicarii documentului/documentelor normativ/normative)
................................. ............................................
(locul si data emiterii) (numele si prenumele in clar si stampila)