ORDINUL nr. 270

din 12 iunie 2002

privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului
Clasificarea Ocupatiilor din România

Publicat in : M. Of. nr. 531 din 22 iulie 2002

  Ministrul muncii si solidaritatii sociale si presedintele Institutului National de Statistica,
  în temeiul art. 7 din Hotarârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  având în vedere art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute în conceptia generala a informatizarii în România,
  emit urmatorul ordin:

  Art. 1.- Se aproba Procedura de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
  Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sârbu

Presedintele Institutului National de Statistica,
Aurel Camara  ANEXA 

PROCEDURA
de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania

  Art.1. - (1) Clasificarea ocupatiilor din România, denumita în continuare COR, este un nomenclator de interes general, a carui utilizare este obligatorie pentru ordonarea si evidenta informatiilor referitoare la ocupatiile practicate în cadrul economiei nationale.
  (2) COR reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate în economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor.
  (3) COR poate genera si alte clasificari si nomenclatoare ocupationale, specializate pe domenii de activitate.
  Art. 2. - COR îndeplineste urmatoarele functii:
  a) asigura informatii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea fortei de munca;
  b) satisface cerintele de agregare si detaliere în functie de scopul cercetarilor statistice;
  c) faciliteaza identificarea unitara a ocupatiilor din România;
  d) asigura un cadru de referinta care permite compararea datelor statistice privind piata muncii din România;
  e) asigura interpretarea unitara a datelor statistice de catre toti utilizatorii;
  f) asigura comparabilitatea cu datele statistice internationale.
  Art. 3. - (1) COR se aplica în toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite în continuare utilizatori.
  (2) Utilizatorii au urmatoarele atributii: a) sa foloseasca COR în toate cazurile în care transmit sau acorda acces la informatie altor organizatii;
  b) sa informeze organizatia care întretine nomenclatorul cu privire la anomaliile si incidentele intervenite în exploatare;
  c) sa elaboreze nomenclatoare ale ocupatiilor specifice domeniului de activitate;
  d) sa solicite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale actualizarea COR.
  (3) Elaborarea de catre organismele prevazute la alin. (1) a unor nomenclatoare ocupationale proprii, în scopuri specifice activitatii acestora, este conditionata în mod obligatoriu de asigurarea corespondentei informatiilor respective cu sistemul de grupare si codificare utilizat în COR.
  Art. 4. - (1) Prin actualizarea COR se întelege:
  a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare si introducere în COR a noilor ocupatii, functii, meserii, ca urmare a schimbarilor suferite de economia nationala;
  b) activitatea de radiere a ocupatiilor, functiilor si meseriilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii;
  c) activitatea de redenumire a unor ocupatii, functii si meserii, daca acest lucru se impune.
  (2) Actualizarea COR vizeaza cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR, respectiv grupa majora, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, în functie de:
  a) nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei;
  b) nivelul de competenta si complexitatea sarcinilor de îndeplinit;
  c) gradul de specializare;
  d) procesele tehnologice, materiile prime utilizate, masinile si utilajele cu care se lucreaza.
  Art. 5. - (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale în colaborare cu Institutul National de Statistica asigura, la cererea organizatiilor utilizatoare, actualizarea COR în concordanta cu modificarile care se produc în:
  a) structura economiei nationale;
  b) legislatia specifica în vigoare privind introducerea si/sau reglementarea de noi functii, meserii si ocupatii;
  c) nomenclatoarele ocupatiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, si anume: Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor recomandata de Uniunea Europeana, ISCO - (COM); Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO (88).
  (2) Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementari specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi functii, meserii si ocupatii trebuie sa solicite Directiei generale forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale actualizarea COR în termen de 30 de zile de la data publicarii actului normativ în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Art. 6. - Continutul COR se aliniaza la nomenclatoarele internationale existente dupa urmatoarea ierarhie de prioritati:
   prioritate 0 - UE (Uniunea Europeana);
   prioritate 1 - ONU (Organizatia Natiunilor Unite);
   prioritate 2 - alte reglementari internationale.
  Art. 7. - Actualizarea COR se face din initiativa utilizatorilor.
  Art. 8. - (1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR utilizatorii vor depune la Directia generala forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale o cerere însotita de urmatoarea documentatie:
  a) memoriu justificativ din care sa reiasa:
  1. denumirea ocupatiei, în limba româna, pentru care se face cererea de introducere in COR;
  2. codul COR pentru grupa de baza, precum si codul COR pentru ocupatia propusa a fi introdusa in COR;
  3. codul activitatii economice din Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN), care presupune introducerea ocupatiei propuse, pentru realizarea concordantei dintre activitate si ocupatie;
  4. studiile si analizele facute de agentii economici interesati pe piata fortei de munca, din care sa rezulte necesitatea actualizarii, anexate memoriului justificativ;
  b) descrierea ocupatiei din care sa rezulte urmatoarele elemente: atributii si responsabilitati; uneltele si instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activitate; situatiile de risc; cerintele pentru exercitarea ocupatiei; cerintele referitoare la formarea profesionala; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupatiei; specializarea obtinuta prin actul de calificare, conform legislatiei în vigoare; salarizarea; promovarea în munca; dinamica meseriei pe piata muncii; meserii înrudite din COR; specializarile;
  c) adresa din partea ministerului de resort care reglementeaza activitatea în domeniu sau, dupa caz, a asociatiilor profesionale, din care sa rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR;
  d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupatiilor respective;
  e) anexa nr. 1 "Lista cuprinzând ocupatiile propuse a fi introduse în COR", completata;
  f) dupa caz, anexa nr. 2 "Lista cuprinzând ocupatiile propuse a fi radiate din COR", completata.
  Documentatia va fi prezentata si în format electronic.
  (2) Încadrarea de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, în colaborare cu Institutul National de Statistica, a unei ocupatii în cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR nu presupune crearea de drepturi sau obligatii pentru unitatea solicitanta.
  (3) Utilizarea codurilor COR in scopuri specifice de catre utilizatori revine in intregime in responsabilitatea acestora.
  Art. 9. - Cererile pentru actualizarea COR depuse la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale - Directia generala forta de munca vor fi solutionate în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acestora.
  Art. 10. - Actualizarea COR se aproba periodic, prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica.
  Art. 11. - Lista cuprinzand ocupatiile, meseriile si functiile aprobate se publica periodic în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Art. 12. - Pâna la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ocupatiilor pentru care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Institutul National de Statistica si-au dat acordul de includere în COR, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.
  Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.


  ANEXA Nr.1 
la procedura


LISTA
cuprinzând ocupatiile propuse a fi introduse în COR

Nr.
Crt.	Denumirea 
Ocupatiei propuse a fi introduse in COR 
(în limba româna)	Grupa si clasa CAEN ale activitatii economice pentru care este necesara introducerea de noi ocupatii *)	Nivelul de instruire necesar pentru practicarea ocupatiei**	Pagina din COR la care urmeaza sa se înscrie ocupatia	Codul corespunzator ocupatiei propuse a fi introdusa în COR
(format din 6 cifre)	Tipul si numarul actului normativ în care se regasesc ocupatiile propuse a fi introduse în COR***
		Grupa CAEN	Clasa
CAEN				
0	1	2	3	4	5	6	7
						

  *) Conform Hotarârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitatilor din economia nationala, grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre.
  **) Conform informatiilor prezentate în partea întâi - "Elemente de metodologie a elaborarii si mod de utilizare" a Manualului pentru utilizatori Clasificarea Ocupatiilor din Romania, editia a II-a, 2002, Editura "Lumina Lex", tel.: 315.06.13.
  ***) Se vor preciza articolele din actul normativ care fac referire expresa la denumirea ocupatiei propuse a fi introdusa în COR.
  ANEXA Nr. 2
la procedura


LISTA
cuprinzând ocupatiile propuse a fi radiate din COR


Nr.
Crt.	Denumirea 
Ocupatiei propuse a fi radiata din COR 
	Grupa si clasa CAEN ale activitatii economice pentru care este necesara radierea de ocupatii *)	Pagina din COR la care urmeaza sa se radieze ocupatia	Codul corespunzator ocupatiei propuse a fi radiata din COR
(format din 6 cifre)	Tipul si numarul actului normativ în care se regasesc ocupatiile propuse a fi radiate**
		Grupa CAEN	Clasa
CAEN			
0	1	2	3	4	5	6
					*) Conform Hotarârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitatilor din economia nationala grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre.
  **) Se va preciza articolul din actul normativ care face referire expresa la ocupatia propusa a fi radiata din COR.