ORDIN nr. 187 din 15 aprilie 1998
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca
publicat in Monitorul Oficial nr. 169 din 29 aprilie 1998
avand in vedere:
- art. 5 alin (5) si pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
- art. 3 pct., V si art. 7 alin (3) din Hotărarea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
avand in vedere:
- art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata, cu modificarile ulterioare;
- art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
- art. 31 din Normele generale de protectie a muncii;
- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 2 din 20 ianuarie 1998 - Protectia muncii,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca.

Art. 2. - In baza acestui regulament, persoanele juridice vor lua masuri de organizare si functionare a comitetelor de sanatate si securitate in munca.

Art. 3. - Inspectia de Stat pentru Protectia Muncii si inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii vor urmari modul in care sunt aduse la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Alexandru Athanasiu
Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 187.
REGULAMENT
de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca
Prevederi generale
Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca, infiintate la persoanele juridice.

Art. 2. - Comitetul de securitate si sanatate in munca are scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.

Art. 3. - Regulamentul trebuie sa se aplice de catre persoanele juridice din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.
CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca
Art. 4. - (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie organizat la persoanele juridice cu un numar de cel putin 50 de salariati.
(2) In cazul in care conditiile de munca sunt deosebite, inspectorul de protectie a muncii poate cere infiintarea acestor comitete si pentru persoanele juridice cu un numar de salariati mai mic de 50.
(3) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca.
(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca al persoanei juridice coordoneaza si activitatea de securitate si sanatate in munca la activitatile care se desfasoara temporar (cu o durata mai mare de 3 luni).

Art. 5. - (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din:
a) conducatorul persoanei juridice sau reprezentantul sau;
b) conducatorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana desemnata cu atributii in domeniu;
c) reprezentantul serviciului medical;
d) reprezentantii salariatilor.
(2) Numarul de reprezentanti ai salariatilor in cadrul fiecarui comitet de securitate si sanatate in munca se va stabili in raport cu numarul total al salariatilor pentru care s-a infiintat, dupa cum urmeaza:
- mai putin de 50 salariati: 1 reprezentant;
- 50 – 199 salariati: 3 reprezentanti;
- 200 – 499 salariati: 4 reprezentanti;
- 500 – 1.499 salariati: 6 reprezentanti:
- peste 1.500 salariati: 9 reprezentanti.
(3) Reprezentantii salariatilor vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.
(4) In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai salariatilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in munca, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
(5) Conducatorul persoanei juridice este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.
(6) Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta salariatilor.
(7) Conducatorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana cu atributii in domeniu este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.

Art. 6. - (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se convoaca, la cererea presedintelui, cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie.
(2) La fiecare intrunire se intocmeste un proces-verbal semnat de participanti.
(3) Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in munca se convoaca cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, cand se face cunoscuta si ordinea de zi a intrunirii.
(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai si ia hotarari cu votul a doua treimi din numarul celor prezenti.
(5) In cazul in care exista divergente intre membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca, obiectiile se motiveaza, in scris, in termen de doua zile de la data intrunirii. Presedintele are drept de decizie la concilierea divergentelor.
CAPITOLUL II
Atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca
Art. 7. - Comitetul de securitate si sanatate in munca are urmatoarele atributii:
- aproba programul anual de securitate si sanatate in munca;
- urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;
- urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca;
- analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, existenti la locurile de munca;
- analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca;
- efectueaza cercetari proprii asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
- efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca;
- informeaza inspectoratele de protectie a muncii despre starea protectiei muncii in propria unitate;
- realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarari care vizeaza schimbari ale procesului de productie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicatii in domeniul protectiei muncii;
- dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si programul de protectie a muncii pentru anul urmator; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protectie a muncii;
- verifica aplicarea mormativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, tinand seama de factorii de risc identificati;
- verifica reintegrarea sau mentinerea in munca a salariatilor care au suferit accidente de munca ce au avut ca efect diminuarea capacitatii de munca.
Dispozitii finale

Art. 8. - Prezenta la intrunirile Comitetului de securitate si sanatate in munca este obligatorie. Derogarea de la aceasta prevedere o acorda numai presedintele comitetului.

Art. 9. - Prezentul regulament de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.